Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice

Z izgradnjo protipoplavnih ukrepov bomo zagotovili celovito ureditev porečja reke Gradaščice
ter s tem bistveno izboljšanje poplavne varnosti na področju naseljenih območij jugozahodne
Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Dolenje vasi, Šujice in Polhovega Gradca.

Foto: Poplavljeno Kosovo polje 19.09.2010 (Janez Polajnar)

Prispevek projekta:

0 +
PROTIPOPLAVNIH UKREPOV
0
Zaščitenih prebivalcev
0
Zaščitenih objektov

Načrtovani ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Gradaščice:

 • Ureditev Božne in Male vode na območju Polhovega Gradca z vsemi objekti in s pripadajočimi ureditvami.
 • Ureditev Gradaščice v Dolenji vasi.
 • Ureditev Gradaščice v Šujici.
 • Ureditev struge Horjulke in Gradaščice ter preprečitev poplavnega toka na območju Kozarij zahodno od Zahodne obvoznice Ljubljane.
 • Regulacija Malega Grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami od Bokalc do izliva v Ljubljanico.
 • Izgradnja razbremenilnika 6A od vtoka iz struge Malega Grabna do izliva v Curnovec s pripadajočimi ureditvami.
 • Vzpostavitev deponije viškov materiala Gameljne.
infografika
 • Izgradnja suhega zadrževalnika Razori in ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika v širšem območju zadrževalnika s pripadajočimi ureditvami.
 • Spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, krajinsko arhitekturne ureditve, vključno z rekultivacijo zemljišč.
 • Prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture.
 • Okoljevarstveni in naravovarstveni ukrepi.

Brošura projekta Gradaščica (2021)

Projekt po etapah

Financiranje projekta

V postopku izvajanja je prišlo do novelacije ocenjene vrednost projekta, ki sedaj znaša 67.738.032,10 EUR, višina upravičenih stroškov ostaja 49.466.450,12 EUR. Izvedba projekta je razdeljena na 2. fazi, gradnja se podaljša do konca leta 2025.

 1. FAZA
  1. faza projekta zajema izvedbo celotne Etape 1 in pripravo Etape 2. Vrednost investicije znaša 50.479.750,79 EUR, od tega 49.466.450,12 EUR upravičenih stroškov (85% iz kohezijskega sklada EU in 15% iz proračuna RS) in 1.013.300,67 EUR neupravičenih stroškov. Gradnja in izvajanje se zaključita do konca leta 2023 
 2. FAZA
  2. faza projekta zajema izvedbo Etape 2 (gradnjo suhega zadrževalnika Razori) v obdobju 2024-2025. Vrednost investicije znaša17.258.281,31 EUR. Stroški so neupravičeni in bodo kriti iz Sklada za vode. Pričetek gradnje v letu 2024, zaključek gradnje do konca leta 2025.

 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Investitor projekta je Direkcija Republike Slovenije za vode.

Varovanje okolja

V sklopu projekta je načrtovana izvedba vseh ključnih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Gradaščice. Zraven gradnje hidrotehničnih objektov so vključeni tudi negradbeni protipoplavni ukrepi, npr. ohranitev (neposeljenih) razlivnih območij ali urejanje habitatov za povečanje biotske pestrosti. Z izgradnjo razbremenilnika 6A in suhega zadrževalnika Razori bo razlivanje poplavnih voda kontrolirano, z vzpostavitvijo novih merilnih mest pa bomo poskrbeli za zanesljivo upravljanje sistema kot celote.

S celovitimi okoljevarstvenimi presojami pred izvedbo hidrotehničnih ukrepov se hkrati z zagotavljanjem poplavne varnosti zagotavlja tudi ustrezna raven varovanja okolja.

infografika

V primeru, ko so protipoplavni ukrepi načrtovani na območjih s posebnimi zahtevami (vodovarstveno območje, Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote), je posebna pozornost namenjena:

 • preprečevanju vplivov na kakovost vode, 
 • preprečevanju vplivov na vodni režim, 
 • zagotavljanju celovitosti in povezljivosti območij Natura 2000 ter preprečevanju negativnih vplivov na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe, 
 • slabšanju lastnosti naravnih vrednosti, zaradi katerih so bile določene, 
 • preprečevanju negativnega vpliva na cilje zavarovanih območij.

Galerija / Arhiv

Projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je zelo obširen in zahteven v vseh svojih fazah, od načrtovanja do izvedbe posameznih protipoplavnih ukrepov. Da bi ga podrobneje spoznali in hkrati tudi razumeli, pobrskajte po slovarčku strokovnih izrazov in pripravljenih odgovorih na najpogosteje zastavljena vprašanja glede projekta. 

Če željene informacije ne najdete, nam svoje vprašanje sporočite preko kontaktnega obrazca in konkreten odgovor boste prejeli preko e-pošte.