Ukrepi

0
Št lokacij
0 +
Št. ukrepov
0
Št. novih objektov

Ukrepi zmanjšanja poplavne ogroženosti na porečju Gradaščice

Z izvedbo načrtovanih ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti projekta Gradaščica, katerih cilj je celovita ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno izboljšanje poplavne varnosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca, bo protipoplavna varnost Občine Dobrova – Polhov Gradec in jugozahodnega dela Ljubljana izboljšana do te mere, da tudi v primeru poplav kakršne so se zgodile leta 2010 in 2014, poseljena urbana področja ne bi bila poplavljena.

V sklopu projekta je načrtovana izvedba naslednjih ključnih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev t.j. ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Gradaščice:

 • regulacija Malega grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami od Bokalc do izliva v Ljubljanico,
 • izgradnja razbremenilnika 6a od vtoka iz struge Malega Grabna do izliva v Cornovec  s pripadajočimi ureditvami,
 • ureditev struge Horjulke in Gradaščice ter preprečitev poplavnega toka na območju Kozarij zahodno od Zahodne obvoznice Ljubljane,
 • vzpostavitev deponije viškov materiala Gameljne,
 • izgradnja suhega zadrževalnika Razori in ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika v širšem območju zadrževalnika s pripadajočimi ureditvami,
 • ureditev Gradaščice v Dolenji vasi,
 • ureditev Božne in Male vode na območju Polhovega Gradca z vsemi objekti in s pripadajočimi ureditvami,
 • ureditev Gradaščice v Šujici,
 • sanacije obstoječih prodnih pregrad in druge ureditve na povirnem delu Gradaščice (ukrepi na 11. lokacijah)
 • spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, krajinskoarhitekturne ureditve, vključno z rekultivacijo zemljišč,
 • prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in
 • okoljevarstveni ukrepi.

Projekt poleg gradnje hidrotehničnih objektov vključuje tudi negradbene protipoplavne ukrepe, npr. kjer je mogoče je načrtovana ohranitev (neposeljenih) razlivnih območij, območja habitatov za povečanje biotske pestrosti so med drugim načrtovana z oživitvijo mrtvega rokava struge, z izgradnjo razbremenilnika 6a in suhega zadrževalnika bo razlivanje poplavnih voda kontrolirano, za upravljanje celotnega sistema so načrtovana nova merilna mesta.

Ohranjanje in varovanje okolja

S celovitimi okoljevarstvenimi presojami pred izvedbo hidrotehničnih ukrepov bomo zagotovili ustrezno raven varovanja okolja. Med možnimi ekosistemskimi ukrepi bodo lahko podprte različne variante ekoremediacij na razlivnih območjih tudi izven območij poplav (npr. ustvarjanje mlak in kali, pogozditve, melioracijske jarke z zasaditvami, blažilne pasove med zemljišči in vodotoki, ustvarjanje mejic na večjih kmetijskih površinah, stranske rokave, ustvarjanje mokrišč v strugi mestu pritoka melioracijskega ali drenažnega jarka, vzpostavitev vegetacijskih pasov zasaditve med skalometi in kamnometi, vrbovi prepleti na delu brežine, prodne brzice in pragovi). V primeru, da bodo protipoplavni ukrepi načrtovani na območjih s posebnimi zahtevami (vodovarstveno, Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote) bo posebna pozornost namenjena preprečevanju vplivov na kakovost vode, na vodni režim, zagotavljanju celovitosti in povezljivosti območij Natura 2000 in preprečevanju negativnih vplivov na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe, slabšanju lastnosti naravnih vrednost, zaradi katerih so bile določene, ter preprečevanju negativnega vpliva na cilje zavarovanih območij.

Projekt in njegove 4 etape

Cilj projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je z izgradnjo protipoplavnih ukrepov zagotoviti celovito ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno izboljšanje poplavne varnosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca.

Zaradi obširnosti projekta in različnih stopnje pripravljenosti posameznih etap je za doseganje uspešnosti predvidena delitev projekta na dve fazi:
Etape predvidene v prvi fazi projekta so:

Na slikah je prikazano območje z načrtovanimi ureditvami v sklopu projekta.

Etapa 1a​

Etapa 1b

Etapa 2

Galerija / Arhiv

Vprašanja in odgovori

Slovarček