Sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča - gramoznica Gameljne

OPIS POSEGA

Nasutje z zemeljskimi izkopi, nastalimi pri ureditvi Malega Grabna, po tehnološkem postopku R10, z namenom izboljšanjem ekološkega stanja tal z rekultivacijo degradiranega kmetijskega zemljišča – gramoznice Gameljne. Z nasipavanjem zemljine in vzpostavitvijo ponovne rodovitnosti tal z nanosom humusa in zatravitvijo, bo območje primerno na nadaljnjo kmetijsko obdelavo.

LOKACIJA

Območje sanacije predstavlja opuščeno gramoznico Gameljne, ki je nastala z izkoriščanjem mineralni surovin v preteklosti. V naravi mesto vnosa predstavlja močno degradiran in neraven teren, ki je deloma poraščen z manjšimi drevesi in grmičevjem, mestoma pa je na strmem robnem delu tudi zdrobljen in lomljen kamen. Zaradi strmin in velike razgibanosti podlage ga ni mogoče strojno obdelovati. Zemljišča se zato postopoma zaraščajo in kazijo okolico.

Lokacija predvidenega vnosa viškov zemeljskega izkopa se nahaja na zahodnem delu naselja Spodnje Gameljne in je na severu omejena z makadamsko cesto, ki se nadaljuje iz makadamske javne poti JP 720552 proti spodnjim Gameljnam, na zahodu z makadamsko javno potjo JP 720552, vzhodu z njivami in travniki, ki mejijo na naselje Spodnje Gameljne, ter na jugu s travniki oz. njivami.

DOSTOP

Dostop do mesta vnosa poteka preko makadamske javne poti JP 720552, ki vodi med kmetijskimi površinami in se na zahodu naveže na lokalno cesto LC 213091 na odseku Šmartno-Gameljne-Črnuče pred avtocestnim priključkom Ljubljana-Šmartno. 

TRAJNI VNOS MATERIALA

Pri izvajanju gradbenih del izgradnje protipoplavnih ukrepov jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec – Etapa 1A, bodo po oceni projektanta nastali viški zemeljskega izkopa v skupni ocenjeni količini 170.000 m3, ki jih bo potrebno trajno odložiti. Izvajanje trajnega vnosa viškov zemeljskega izkopa v tla je prednostno usmerjeno v ohranjanje obstoječe krajinske pestrosti in značilnosti krajine, ki je pomembna za obravnavano okolje. Vnos se izvaja v obsegu, ki upošteva prilagajanje na splošno reliefno in prostorsko strukturo prostora.

PRIPRAVA ZEMLJIŠČA

Pred vnosom zemeljskega izkopa je potrebno odgrniti zgornji humusni sloj, ki se še nahaja na tem območju in ga začasno deponirati na obodni rob zemljišč, ki tvorijo mesto predvidenega vnosa. Ravno tako je pred začetkom vnosa potrebno odstraniti vse grmičevje in drevesa ter drugo podrast, ki se razrašča na obravnavanem območju. Nasipanje spodnjih plasti mesta vnosa je potrebno izvesti v projektiranem vzdolžnem in prečnem naklonu in sicer tako, da je zagotovljeno odvodnjavanje tudi v času vgradnje zemeljskega izkopa. Točna debelina nasipnih plasti, število prehodov in hitrost utrjevanja z valjarji bo določeno ob začetku navažanja in se bo gibala med 0,5 in 0,7 metra.

UPORABLJEN MATERIAL ZA VNOS

Za izvedbo načrtovane sanacije Gramoznice Gameljne se bodo uporabili zgolj viški zemeljskega izkopa, za katere je bila na podlagi odvzetih vzorcev in opravljenih analiz s strani pooblaščene organizacije izdelana ocena kakovosti zemeljskega izkopa. Preverjala se je ustreznost izkopnega materiala za vnos v tla po tehnološkem postopku R10, oziroma, ali zemeljski izkop ustreza vsem zahtevanim merilom in normam Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem zemeljskih odpadkov. 

KONČNA PODOBA SANIRANEGA OBMOČJA

Tako pripravljeno območje se po končanih delih zatravi. S tem bodo kmetijska zemljišča urejena in pripravljena za izkoriščanje v kmetijske namene ter omogočena sodobna strojna obdelava zemljišč. Rekultivirane površine je dovoljeno po zatravitvi zmerno pognojiti, do vzpostavitve prve zarasti. Pri nadaljnji obdelavi kmetijskega zemljišča naj se upošteva uveljavljena praksa, ki velja za to območje.  

OBSEG DEL PRI SANACIJI

OBSEG DEL PRI SANACIJI

Obseg del pri izboljšanju ekološkega stanja tal in okoljski sanaciji degradiranega kmetijskega zemljišča – Gramoznici Gameljne, ki je nastalo z izkoriščanjem mineralnih surovin na tem območju v preteklosti, z namenom izboljšanja ekološkega stanja tal:

  1. Posek dreves in ostale podrasti ter odriv humusa na obrobje zemljišč, ki tvorijo mesto vnosa.
  2. Ograditev mesta vnosa z varovalno ograjo ali zemeljskim nasipom ter postavitev vstopne rampe, ki mora biti v času, ko se aktivnosti ne izvajajo zaklenjena.
  3. Protiprašna zaščita obstoječe makadamske javne poti JP 720552.
  4. Vzpostavitev začasne prometne ureditve prevozov viškov zemeljskega izkopa iz mesta nastanka in vnos zemeljskega izkopa na predvideno mesto. Nasipavanje v plasteh s sprotnim kompaktiranjem.
  5. Razgrnitev deponiranega humusa iz obrobnih zemljišč in zatravitev.
  6. Vzpostavitev prejšnjega stanja makadamske javne poti.

DOVOZ MATERIALA

Med nasipavanjem gramoznice se s protiprašno zaščito in sprotnim čiščenjem vozil preprečuje onesnaženje obstoječe cestne infrastrukture in okolice. Morebitne poškodbe na obstoječi cestni infrastrukturi se po posegu odpravijo – vzpostavi se stanje kot pred pričetkom nasipavanja.

Med nasipavanjem gramoznice se s protiprašno zaščito in sprotnim čiščenjem vozil preprečuje onesnaženje obstoječe cestne infrastrukture in okolice. Morebitne poškodbe na obstoječi cestni infrastrukturi se po posegu odpravijo – vzpostavi se stanje kot pred pričetkom nasipavanja.

NA KRATKO O PROJEKTU

Namen projekta:

Izboljšanje ekološkega stanja tal in okoljska sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča – gramoznica Gameljne.

Vnos viškov zemeljskega izkopa v tla po postopku R10, z namenom ekološkega izboljšanja tal z rekultivacijo degradiranega kmetijskega zemljišča – gramoznice Gameljne, z nasipavanjem zemljišč in vzpostavitvijo ponovne rodovitnosti tal z nanosom humusa in zatravitvijo po končanem vnosu.

Material za navoz:

Zemeljski izkop, ki se sestoji iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenje.

Količina materiala:

Skupaj 170.000 m3, transport in nasipavanje ca. 30 tovornjakov dnevno.

Izvor materiala:

Izvajanje gradbenih del za ureditev zagotavljanja protipoplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane – ETAPA 1A.

Čas izvajanja del:

V poslovnem času izvajalca, to je od ponedeljka do sobote med 8.00 in 17.00.

Prevoz in vnos zemeljskega izkopa se ne bosta izvajala v času močnejšega in daljšega deževja, visokega snega ter ob dela prostih dnevih in ponoči.

Strokovne podlage:

Elaborat Izračun volumnov za vnos zemeljskega izkopa in Geodetski načrt št. 2022-144, ki ju je v mesecu juniju 2022 (dopolnitev oktober 2022), izdelalo Geodetsko podjetje GEO2 d.o.o..

Ocena kakovosti zemljine z območja Malega Grabna z vidika primernosti nasipavanja kmetijskih zemljišč po tehnološkem postopku R10 (za Hidrotehnik d.o.o), ki se vodi pod zaporedno številko DP 212/08/22, z dne 25.08.2022, in jo je izdelalo podjetje Eurofins Erico Slovenija d.o.o..

Izvajalec del:

Hidrotehnik d.o.o.