Etapa 1B

Infografika
Etapa 1B: Protipoplavne ureditve na področju občine Dobrova – Polhov Gradec
0 km²
ZAŠČITENO PODROČJE
0
ZAŠČITENIH PREBIVALCEV
0
ZAŠČITENIH STAVB

Protipoplavne ureditve na področju občine Dobrova – Polhov Gradec

Etapa 1B projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice zajema protipoplavne ukrepe na področju občine Dobrova – Polhov Gradec:

  • ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu, 
  • ureditve v Dolenji vasi,
  • ureditve Gradaščice v Šujici

Izvedbo del se je pričela septembra 2020 po podpisu pogodbe z izvajalcem del Inkaing d.o.o. in prejemu pravnomočnih gradbenih dovoljenj. Vrednost del znaša 2.926.558,96 € z DDV, projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada – 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije. Gradnja Etape 1B bo predvidoma potekala do julija 2021.

Na območju Polhovega Gradca bodo izvedene ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu na skupni dolžini 1.340 metrov. Poglobljena bo struga, zgrajen nov in nadvišan obstoječ protipoplavni nasip, nadvišan bo protipoplavni zid ob stanovanjskih objektih, znižan prelivni prag pregrade, ter izvedeni usmerjevalni talni pragovi in vzdrževalna dela v strugi Božne. V osrednjem delu Polhovega Gradca bo opravljena sanacija zidov na obeh straneh struge s poenotenjem videza z betonsko oblogo, ki ima enostransko vgrajene kamnite plošče. Obstoječi most bo ohranjen, struga pod njim pa bo poglobljena. Za ureditev ob Mali vodi bodo nadvišani obstoječi zidovi in s tem zaščiteno območje Žage na desnem bregu, tik nad sotočjem z Božno. Tudi betonski zid nad in pod mostom bo nadvišan in zaključen z oblogo iz kamna. V nadaljevanju bo ob desnem bregu zgrajen še visokovodni nasip oziroma obrežni zid.

V Dolenji vasi bo nadvišan in podaljšan obstoječi visokovodni nasip za zagotovitev poplavne varnosti vzhodnega dela naselja, ob desnem bregu Gradaščice, gorvodno od mostu preko Prošce, skupne dolžine 248 metrov. Delno bo izveden na mestu obstoječega z razširitvijo krone nasipa in ustreznim odmikom od lokalne ceste.

Na območju Šujice bo opravljena ureditev Gradaščice v Šujici v skupni dolžini 965 metrov. Znižani bodi talni pragovi, izvedena bo utrditev in nadvišanje brežin ter širitev struge Gradaščice. Vgrajeni bodo krilni pragovi, ki bodo z ostalo ureditvijo omogočali tvorbo tolmunov in skrivališč za ribe. Nadvišan bo tudi krajši del dostopne ceste od ceste Šujica – Hruševo do stanovanjskih objektov in izvedena premostitev preko Krnice.

Trenutne aktivnosti

  • Ureditve v Dolenji vasi izvajamo in bodo predvidoma zaključene v decembru.
  • Izvedbo ureditvenih del na Gradaščici na območju Šujice načrtujemo v letu 2021. Pričetek del na terenu je pogojen z naravovarstvenimi smernicami in dovoljenjem za poseg v vodotok, ki je časovno omejen. Rok pričetka del bomo objavili naknadno.
  • Za ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu je bila podana vloga za gradbeno dovoljenje 28.09.2020. Trenutno, zaradi zahteve pribrežnega lastnika, da se zaradi funkcionalnosti zmanjša poseg na njegovo zemljišče, dopolnjujemo projektno dokumentacijo. Ostala zemljišča za izvedbo smo pridobili. Na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja ter v skladu s pogoji za izvedbo del v vodotoku je predviden začetek del v drugi četrtini leta 2021. Rok pričetka del bomo objavili naknadno.

Dodatne vsebine

Predstavitev načrtovanih ureditev v Polhovem Gradcu (MOP)

Prelet z dronom – Šujica (DRSV)

Prelet z dronom – Dolenja vas (DRSV)

Prelet z dronom – Polhov Gradec (DRSV)

Galerija / Arhiv

Projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je zelo obširen in zahteven v vseh svojih fazah, od načrtovanja do izvedbe posameznih protipoplavnih ukrepov. Da bi ga podrobneje spoznali in hkrati tudi razumeli, pobrskajte po slovarčku strokovnih izrazov in pripravljenih odgovorih na najpogosteje zastavljena vprašanja glede projekta. 

Če željene informacije ne najdete, nam svoje vprašanje sporočite preko kontaktnega obrazca in konkreten odgovor boste prejeli preko e-pošte.