O projektu

0 km +
Področje
0 +
Zaščitenih prebivalcev
0 € +
Vrednost projekta
0 +
Protipoplavnih ukrepov

Projekt Protipoplavna zaščita porečja Gradaščice je namenjen celoviti ureditvi porečja reke Gradaščice ter s tem bistvenemu izboljšanju poplavne varnosti. 

Cilj projekta je z izgradnjo protipoplavnih ukrepov zagotoviti celovito ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno izboljšanje poplavne varnosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Skupna vrednost projekta znaša 34.487.265,05 EUR, od tega 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% državnega proračuna Republike Slovenije. Odločitev o podpori je bila izdana 22.11.2017.

Z namenom doseganja poplavne varnosti urbaniziranih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca, bo Direkcija RS za vode v sklopu Projekta Gradaščica izpeljala regulacijo vodotoka Mali graben in uredila porečje Gradaščice s Horjulko, Ostrožnik, Božno in Malo vodo z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami krajine.

Projekt Gradaščica se bo izvajal po etapah, ki bodo zajemale regulacijo Malega grabna z izgradnjo protipoplavnih nasipov in zidov, razširitvijo rečnih talnih pragov, rečnih rokavov in prodišč. Ob tem se bodo za zagotovitev optimalnega delovanja načrtovanih ureditev zamenjale še tri premostitve: most na Opekarski cesti ter brvi pri Mokriški cesti in na Dolgem mostu. V dolžini 1600 m bo po trasi obcestnega jarka ob južni ljubljanski obvoznici izgrajen razbremenilnik 6a, ki se bo na območju bencinskem servisu Barje odmaknil od obvoznice in se izlil v Curnovec. Na območju Kozarij bodo zgrajeni visokovodni nasipi in zidovi ter druge tehnične ureditve. Na območju Dolenje vasi bo nadvišan in podaljšan obstoječi visokovodni nasip. Za varen pretok Božne v Polhovem Gradcu bomo poglobili strugo, zgradili nov in nadvišali obstoječ protipoplavni nasip, nadvišali bomo protipoplavne zidove ob stanovanjskih objektih, zamenjali most, znižali preliv pregrade ter izvedli usmerjevalne talne pragove in vzdrževalna dela v strugi Božne. 

Direkcija RS za vode je pri načrtovanju projekta upoštevala pripombe občine Dobrova – Polhov Gradec, zato je izgradnja suhega zadrževalnika Razori med naseljema Dobrova in Razori do ceste Ljubljana – Stranska vas predvidena šele v drugi etapi projekta. Na širšem območju zadrževalnika se bo na dveh odsekih regulirala in sanirala sedanja regulacija Gradaščice. Ob tem bomo izvedli več zasipov terena, regulacijo Ostrožnika in sonaravno regulacijo Horjulke ter sanacijo obstoječe struge Horjulke. 

Spremljajoče ureditve in zaščita obstoječe prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture bodo potekale skladno z ohranjanjem narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varovanja zdravja ljudi ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter ohranjanjem kulturne dediščine.

Na slikah je prikazano območje z načrtovanimi ureditvami v sklopu projekta.

Reka Gradaščica

Gradaščica je levi pritok Ljubljanice. Nastane na sotočju Male vode, ki priteka iz hribovitega sveta zahodno od Šentjošta nad Horjulom in Velike Božne iz podobnega hribovja na območju naselja Rovt. Večja desna pritoka Gradaščice sta Prosca in Šujica, leva pritoka pa Belica in Glinščica. Od Polhovega Gradca naprej teče po mestoma nekoliko razširjeni dolini proti vzhodu, pri Bokalcah vstopi v ravnino Ljubljanskega barja in se v Ljubljani v dveh delih izliva v Ljubljanico. Pritok Šujica se ji pridruži pod gradom Bokalce na zahodnem obrobju Ljubljane.

Od sotočja s Šujico teče Gradaščica pod zahodno ljubljansko obvoznico, nekoliko niže pa se pri bokalškem jezu razdeli v dva dela. Nekdaj vijugasta, danes pa v celoti regulirana struga Mestne Gradaščice kmalu vstopi na območje mesta Ljubljana, teče naprej skozi Vrhovce in Vič, kjer dobi z leve prav tako reguliran pritok Glinščico ter se med Trnovim in Krakovim izliva v Ljubljanico. Večji del vode Gradaščice je danes speljan v Mali graben, ki od bokalškega jezu poteka proti jugovzhodu. Pri Dolgem mostu Mali graben prečka železniško progo in južno obvoznico, nato pa teče skozi Mestni Log mimo Murgel na levem bregu in Rakove Jelše na desnem ter se na južnem robu Trnovega izlije v Ljubljanico.

Galerija / Arhiv

Vprašanja in odgovori

Slovarček