Vprašanja in odgovori

O projektu

Zakaj ste se lotili projekta protipoplavne ureditve Gradaščice v tako velikem obsegu?

Z izgradnjo več kot 180 protipoplavnih ukrepov v dveh občinah bomo zagotovili celovito ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno zmanjšanje poplavne ogroženosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Dolenje vasi, Šujice in Polhovega Gradca ter zaščitili skoraj 18.000 prebivalcev in 3.000 objektov.

Kateri ukrepi bodo izvedeni in kje?

V okviru projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je načrtovanih več kot 180 posameznih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Gradaščice:

 • Ureditev Božne in Male vode na območju Polhovega Gradca z vsemi objekti in s pripadajočimi ureditvami.
 • Ureditev Gradaščice v Dolenji vasi.
 • Ureditev Gradaščice v Šujici.
 • Ureditev struge Horjulke in Gradaščice ter preprečitev poplavnega toka na območju Kozarij zahodno od Zahodne obvoznice Ljubljane.
 • Regulacija Malega Grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami od Bokalc do izliva v Ljubljanico.
 • Izgradnja razbremenilnika 6A od vtoka iz struge Malega Grabna do izliva v Curnovec s pripadajočimi ureditvami.
 • Sanacija gramoznice Gameljne.
 • Izgradnja suhega zadrževalnika Razori in ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika v širšem območju zadrževalnika s pripadajočimi ureditvami.
 • Spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, krajinsko arhitekturne ureditve, vključno z rekultivacijo zemljišč.
 • Prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture.
 • Okoljevarstveni in naravovarstveni ukrepi.

 

Zakaj je projekt razdeljen na etape?

Zaradi obširnosti projekta, geografske dislociranosti odsekov in različnih stopnje pripravljenosti posameznih etap je za doseganje uspešnosti predvidena delitev projekta na dve fazi oz. tri etape:

 • Etapa 1A – ureditve na območju Mestne občine Ljubljana:
  ureditev Malega Grabna, ureditev Horjulke in Gradaščice v MOL ter ureditve na širšem območju Kozarij, deponija viškov materiala Gameljne, z vsemi spremljajočimi ureditvami.
 • Etapa 1B – ureditve na območju občine Dobrova-Polhov Gradec:
  ureditev Gradaščice v Dolenji vasi, Božne in Male vode v Polhovem Gradcu ter Gradaščice v Šujici, z vsemi spremljajočimi ureditvami
 • Etapa 2 – suhi zadrževalnik Razori:
  izgradnja suhega zadrževalnika Razori ter ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika z vsemi spremljajočimi ureditvami.

 

Ste že odkupili vsa zemljišča in pridobili ustrezna dovoljenja za gradnjo?

Za Etapo 1A in Etapo 1B so pridobljena vsa zemljišča in na podlagi javnega razpisa izbrana izvajalca gradbenih del za posamezno Etapo.

 • Za etapo 1A so pridobljena vsa pravnomočna gradbena dovoljenja.
 • Za etapo 1B so pridobljena vsa pravnomočna gradbena dovoljenja.
 • Za Etapo 2 potekajo aktivnosti za pridobitev pravice graditi, parcelacija in cenitev zemljišč.

Za Etapo 2 je bila 21.12.2022 podpisana pogodba za storitve pridobivanja pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij (DGD, PZI, tehnične specifikacije) in projektantski nadzor pri gradnji “Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2”. Izbrani izvajalec je Geoportal, podjetje za projektiranje, svetovanja in inženiring d.o.o. v skupnem sodelovanju z Hidrotehnik d.o.o., LUZ d.d. in Tempos d.o.o..

Kaj se bo zgodilo ob morebitni aktivaciji razbremenilnika 6A? Leta 2010 ob hudih poplavah je bila problem voda, ki je po tej odtočni cevi pritekla do hiše in poplavila okolico in ne razlivna voda iz Malega Grabna.

Poplavna varnost tega območja se bo povečala, ker bo pretočni prerez Malega grabna večji kot je danes. Razbremenilnik 6a omogoča zmanjšanje pretoka po Malem grabnu dolvodno od križanja s Južno obvoznico, zato je vpliv pozitiven. Tok po razbremenilniku 6A  nima  neposredne povezave s tokom po Curnovcu, kjer ju ločuje Južna obvoznica. Curnovec bo hidravlično manj obremenjen, gladine poplav zahodno od Barjanske ceste bodo nižje. 

Etapa 1A

Ali pričakujete podražitev projekta tekom izvedbe del na Etapi 1A?

Glede na zadnje/trenutne tržne razmere po celotni Evropi in dogodke, ki vplivajo na svetovno gospodarstvo, so podražitve pričakovane. Tudi indeksi cen, ki so dostopni na Statističnem uradu RS kažejo podražitve na področju gradbeništva (gradbeni material, gorivo, stroški dela, povezani stroški).

Kljub morebitnim podražitvam pa pričakujemo, da bodo dela, za katere je izdelan projekt za izvedbo in izbran izvajalec, izvedena pravočasno, kakovostno in v predvidenih časovnih okvirjih.

Ali se z deli na Etapi 1A zamuja?

Skladno s pripravljeno projektno dokumentacijo na Etapi 1A so že pridobljena in pravnomočna vsa gradbena dovoljenja. Izbran je tudi izvajalec gradnje. 

Gradnja se je že pričela na izlivnem delu Malega Grabna od Opekarske ceste do izliva v Ljubljanico in se pomika gorvodno po Malem Grabnu proti Kozarjam, kjer se izvedba del načrtuje v letu 2023, enako tudi gradnja Razbremenilnika 6A. 

 • PGD dokumentacija je zaključena pridobljena so vsa soglasja vključno z  okoljevarstvenim  soglasjem, ki je bilo pridobljeno dne 20.3.2020.
 • Kot najugodnejši izvajalec gradnje Etape 1A projekta Gradaščica je izbrano podjetje Hidrotehnik d.o.o. v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o.. Pogodba je bila podpisana 9.12.2020, gradbena dela se pričnejo januarja 2021.
 • Etapa 1A je razdeljena na 6 odsekov: A, B, C1 in C2 (Razbremenilnik 6A), D ter E (Kozarje). Za navedene odseke se pridobivajo skupno 3 gradbena dovoljenja:
 • prvo delno gradbeno dovoljenje za odsek A je bilo pridobljeno 18.6.2021, dela se izvajajo in so v zaključni fazi,
 • drugo delno gradbeno dovoljenje za odseke B, C1, D in E je bilo izdano 25.2.2022, pravnomočno pa postalo 18.6.2022. S pripravljalnimi in gradbenimi deli se je pričelo v juliju 2022, 
 • tretje delno gradbeno dovoljenje za odsek C2 je postalo pravnomočno 15.9.2022. Dela na odseku so se pričela konec septembra 2022.

 

Zakaj ste se lotili Etape 1A?

Zaradi obširnosti projekta in različnih stopnje pripravljenosti posameznih etap smo za doseganje uspešnosti razdelili izvedbo projekta na dve fazi oz. tri etape: Etapo 1A, Etapo 1B in Etapo 2. Etape se lahko izvajajo ločeno ali sočasno, predstavljati pa morajo zaključene funkcionalne enote. 

Etapa 1B zajema celovito izvedbo protipoplavnih ureditev na območju občine Dobrova-Polhov Gradec in obsega ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu, ureditve v Dolenji vasi ter ureditve Gradaščice v Šujici.

Etapa 1A zajema celovito izvedbo protipoplavnih ureditev na območju Mestne občine Ljubljana in obsega ureditev Malega Grabna, ureditev Horjulke in Gradaščice v MOL ter ureditve na širšem območju Kozarij, vzpostavitev deponije viškov materiala Gameljne, z vsemi spremljajočimi ureditvami

Koliko časa bodo trajala dela na Etapi 1A glede na zamude zaradi Covid-19.

Dela so v času epidemije covida-19 potekala počasneje in je zato prihajalo do zamud pri izvedbi. Ne glede na to smo po epidemiji intenzivno delali na tem, da nadoknadimo zamude. Projekt Gradaščica je že v fazi gradnje. Pred tem so potekale aktivnosti vezane na pridobitev pravice graditi, izdelana je bila projektna dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja in projektna dokumentacija za izvedbo. 

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za Etapo 1A – Odsek A, ki poteka od izliva Malega grabna do mostu na Opekarski cesti. Trenutno na Odseku A potekajo gradbena dela po načrtu. 

Pridobljeno je bilo tudi drugo delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A – Odseki B, C1, D in E (Kozarje) je bilo izdano 25.2.2022, pravnomočno pa postalo 18.6.2022. S pripravljalnimi in gradbenimi deli se prične v juliju 2022, gorvodno po Malem Grabnu proti Kozarjam. 

Tretje delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A Odsek C2 je postalo pravnomočno 15.9.2022. 

Trudimo se, da bi bila vsa dela na Etapi 1A končana v roku, torej do konca leta 2023.

Kakšni so načrti za izvedbo ukrepov v Kozarjah?

Na območju Kozarij so predvidene sledeče ureditve:

 • izvedbo visokovodnega nasipa dolžine 100 m ob JV robu Kozarij,
 • izvedbo visokovodnega zidu dolžine 398 m ob strugi Gradaščice in Horjulke,
 • izvedbo visokovodnega nasipa v skupni dolžini 472 m za prekinitev poplavnega toka Horjulke preko Poti čez gmajno. 

 

Zakaj se ob gradbiščih na Malem Grabnu odstranjuje drevesa in grmovnice?

Zaradi zagotovitve varnega in nemotenega dostopa do gradbišča, varnosti mimoidočih, zagotovitve boljše pretočnosti struge in odstranitve poškodovane vegetacije, je potrebno predhodno odstraniti drevesno in grmovno vegetacijo. Izven območja izvedbe ukrepov bo vegetacija ohranjena. Po zaključku gradbenih del bodo brežine sanirane in ozelenjene, s čimer bo ponovno vzpostavljen uravnovešen obrežni oziroma obvodni ekosistem. 

Kakšna bo konkretna sanacija območja ob strugi Malega Grabna po izvedenih gradbenih delih?

Na območju Malega Grabna in Gradaščice so v dolžini približno 7,5 km načrtovane obsežne ureditve, ki vključujejo izgradnjo protipoplavnih nasipov ter visokovodnih in obrežnih zidov ter pripadajočih ureditev, prav tako tudi širitev struge Malega Grabna. 

V skladu s projektno dokumentacijo bodo po zaključku del brežine Malega Grabna sanirane z zasaditvijo dreves, trave in grmovnic, ki bodo posnemale obstoječe krajinske vzorce zarasti ob vodotokih. Na neposeljenem območju struge Malega Grabna bodo ohranjene poplavne ravnice, izvedena bo celovita renaturacija Malega Grabna: 

 • razširitev struge z oblikovanjem prodišč,
 • ureditev zatokov za izboljšanje biotske raznovrstnosti,
 • ureditev ribjih skrivališč in ureditev tolmunov za razgibanost dna struge,
 • sanacija obvodne vegetacije s sklenjeno drevesno grmovno zasaditvijo, ki bo, skladno z zahtevami po senčenju struge, pasovno zasajena z grmovnicami na severni strani struge ter z drevesno-grmovno vegetacijo na južni strani struge, kar predstavlja potencial za vzpostavitev habitata za ptice in druge vodne živali,
 • izvedba zasaditve za vizualno zakritje izpostavljenih višin nasipov ter popenjavke na zunanjih straneh visokovodnih zidov; za nove zasaditve bodo izbrane lokalno značilne rastline, primerne za obvodne zasaditve, in tiste vrste, ki že ustvarjajo pomembno identiteto tega območja.

Po končanih delih bosta vodotok in njegova okolica iz vidika varstva narave in okolja v bistveno boljšem stanju, kot sta sedaj med gradnjo.

Gameljne

Kdaj boste pričeli z odlaganjem materiala v Gameljnah?

Odlaganje materiala v Gameljnah se je začelo 8. 5. 2023.

Etapa 1B

Ali pričakujete podražitev projekta tekom izvedbe del na Etapi 1B?

Glede na zadnje/trenutne tržne razmere po celotni Evropi in dogodke, ki vplivajo na svetovno gospodarstvo, so podražitve pričakovane. Tudi indeksi cen, ki so dostopni na Statističnem uradu RS kažejo podražitve na področju gradbeništva (gradbeni material, gorivo, stroški dela, povezani stroški).

Kljub morebitnim podražitvam pa pričakujemo, da bodo dela, za katere je izdelan projekt za izvedbo in izbran izvajalec, izvedena pravočasno, kakovostno in v predvidenih časovnih okvirjih.

Bo projekt pravočasno izveden?

Dokončanje del na Etapi 1B – Ureditve na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec – pričakujemo do konca leta 2023, torej znotraj zadanih rokov in brez zamud. 

 • Na etapi 1B so bila v najkrajšem času pridobljena gradbena dovoljenja, zato so se tu najprej pričela gradbena dela, in sicer na območju Dolenje vasi.
 • Izgradnja ukrepov v Dolenji vasi je zaključena.
 • Izgradnja ukrepov na območju Šujice je v zaključni fazi. 
 • Na območju Polhovega Gradca je bilo gradbeno dovoljenje izdano 4.10.2021, pravnomočno pa je postalo 18.6.2022. Gradbena dela so že v teku na vseh odsekih, na odseku 1 in 5 so v zaključevanju.

 

Zakaj ste se lotili Etape 1B?

Zaradi obširnosti projekta in različnih stopnje pripravljenosti posameznih etap smo za doseganje uspešnosti razdelili izvedbo projekta na dve fazi oz. tri etape: Etapo 1A, Etapo 1B in Etapo 2. Etape se lahko izvajajo ločeno ali sočasno, predstavljati pa morajo zaključene funkcionalne enote. 

Le s celostnimi rešitvami lahko učinkovito naslavljamo poplavno ogroženost in oblikujemo učinkovite rešitve za zmanjševanje ogroženosti človeških življenj in lastnine zaradi poplav. V ta namen etapa 1B obsega naslednje ukrepe: celovito izvedbo protipoplavnih ureditev na območju občine Dobrova-Polhov Gradec, ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu, ureditve v Dolenji vasi ter ureditve Gradaščice v Šujici.

Kdaj se bodo pričela dela v Polhovem Gradcu?

Izvajalec gradbenih del je na Etapi 1B po izdaji in pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, pričel s pripravljalnimi deli ter izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu v skupni dolžini 1.340 metrov v juniju 2022. Dela so se pričela na gorvodnem odseku 1, nadaljevala na odseku 5 in potem dolvodno in gorvodno združila. Gradbena dela so v maju 2023 v izvedbi na vseh odsekih. Težave so nam povzročale visoke vode v septembru in to kar dvakrat.

Koliko ponudnikov se je prijavilo na razpis za gradnjo Etape 1B?

Na javni razpis za gradnjo Etape 1B smo prijeli 6 ponudb.

Naročnik je izbral ponudbo izvajalca INKAING d.o.o. kot najugodnejšo. 

Etapa 2

Kakšna je odločitev glede suhega zadrževalnik Razori?

Zadrževalnik Razori je sestavni del celovite protipoplavne ureditve in se bo izvedel po končanih delih, ki potekajo v sklopu Etape 1A in Etape 1B

Kaj je suhi zadrževalnik?

Suhega zadrževalnik je z nasipi urejeno območje, ki v poplavnem valu varuje poseljena območja. Z vodo se napolni le ob večjih poplavah in je namenjeno za zadrževanje konice poplavnega vala. 

Katere ureditve bodo izvedene v sklopu Etape 2?

V sklopu Etape 2 bodo izvedene  sledeče ureditve:

 • izgradnja suhega zadrževalnika Razori z aktivno prostornino 1,000.900 m3
 • ustrezna ureditve Gradaščice z vzdrževalnimi deli: očiščena bo rečna struga ter odstranjena  odvečna vegetacija, s čimer bo zagotovljena boljša pretočnost,
 • struga Horjulke bo zaradi izgradnje visokovodnega nasipa prestavljena. Na obeh bregovih Horjulke bo izvedena zasaditev avtohtonih vrst grmovja in dreves, ki bo pripomogla k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
 • na Ostrožniku je predvidena menjava obstoječih mostov, ob potoku pa je zaradi izgradnje visokovodnega nasipa predvideno tudi povišanje ceste,
 • spremljajoče prilagoditve in zaščita obstoječe prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.

Opredeljene so tudi rešitve in ukrepi celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varovanja zdravja ljudi ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta.

Kakšna je trenutno stanje na Etapi 2?

Etapa 2 zajema ureditev suhega zadrževalnika Razori in območja znotraj zadrževalnika ter ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika.

Protipoplavne ureditve na tem območju so bile na državni ravni definirane s sprejetjem Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). Priprava uredbe je potekala dobrih 10 let. V tem času so bile izdelane študije, ki so obravnavale 20 različnih variant protipoplavnih ureditev. Izbrana je bila najbolj optimalna varianta, za katero je bila izdelana celovita presoja vplivov na okolje in je načrtovana na kar najbolj sonaraven način.

Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, v nadaljevanju DPN) je bila sprejeta leta 2013,  29. 5. 2018 je bila oddana vloga (dopolnjena 15.2.2019) na ARSO za okoljevarstveno soglasje za Etapo 2 ter izdelana presoja vpliva na okolje. 

Za izvedbo storitev pridobivanja pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij (DGD, PZI, tehnične specifikacije) in projektantski nadzor pri gradnji “Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2” je bil po ponovljenem javnem naročilu izbran izvajalec Geoportal, podjetje za projektiranje, svetovanja in inženiring d.o.o. v skupnem sodelovanju z Hidrotehnik d.o.o., LUZ d.d. in Tempos d.o.o..

Kdaj bo dokončan suhi zadrževalnik Razori?

Pričetek gradnje je načrtovan v letu 2024, zaključek pa do konca leta 2025.

Pričakujete nasprotovanja okoliških prebivalcev in iniciativ?

Vsak poseg v prostor lahko vzbudi tako pozitivne, kakor tudi negativne odzive prebivalcev. Marsikatere izzive lahko rešimo z dobrim in konstruktivnim sodelovanjem, zato si prizadevamo za redno komunikacijo z vsemi deležniki.

Ažurne informacije ter obširnejša predstavitev projekta po etapah je na voljo na spletni strani gradascica.si, za vsa dodatna vprašanja, pojasnila in pobude pa je na voljo elektronski naslov info@gradascica.si . 

Ali ima DRSV namen obveščati prebivalce in kako? 

Splošni podatki o projektu se nahajajo na spletni strani https://gradascica.si, za vsa dodatna vprašanja, pojasnila in pobude pa je na voljo elektronski naslov info@gradascica.si. Komunikacija in medsebojna izmenjava informacij poteka tudi preko občinskega glasila in občinske spletne strani, sestankov z Občino, Civilno iniciativo, delovno skupino in ostalo zainteresirano javnostjo. 

Lastniki nepremičnin bodo o postopkih v zvezi s pridobivanjem pravice graditi sproti obveščeni s strani izvajalcev parcelacij, cenitev in odkupov, z vsemi aktivnostmi je seznanjena tudi Občina Dobrova – Polhov Gradec.  

Zakaj potekajo meritve zemljišč?

V sklopu pripravljalnih del za Etapo 2 projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice se na terenu izvaja parcelacija zemljišč, ki je skladna s sprejeto Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). Postopek parcelacije še ne pomeni posega v lastninsko pravico, ampak gre zgolj za odmero zemljišč, ki so s prostorskim aktom vključena v območje ureditve za zmanjševanje poplavne ogroženosti naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec. Postopke parcelacij izvajajo pogodbeni izvajalci geodetskih storitev. Vabila na katastrski postopek so posredovana lastnikom zemljišč individualno. V okviru pripravljalnih terenskih del za katastrski postopek, so določene točke označene z začasnimi mejnimi znamenji in lesenimi količki. 

Po zaključenem postopku geodetske odmere bo pristojna geodetska uprava izdala odločbo in obvestilo o parcelaciji. 

Pooblaščeni cenilci nepremičnin bodo ocenili zemljišča na območju predvidenih ureditev. Cenitev bo podlaga za pripravo ponudbe za odkup zemljišč. Če bo posamezni lastnik izrazil potrebo ali željo po dodatnih pojasnilih, bo v procesu odkupa omogočena tudi osebna obravnava. Vse postopke v zvezi s sklenitvijo pogodbe bodo organizirali in vodili pogodbeni izvajalci odkupov investitorja, to je Direkcija RS za vode. Izplačilo pogodbeno dogovorjenih odškodnin bo izvršeno v roku 30 dni od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi.

Tovrstna pogodba za prenos lastninske pravice zaradi doseganja javne koristi je v skladu z Zakonom o davku na promet nepremičnin prosta plačila davka, kar pomeni, da se od odškodnine, ki jo bodo lastniki prejeli za zemljišče, ne bo odmeril davek na promet nepremičnin, prav tako odškodnine ne bo potrebno priglasiti v dohodninsko napoved.

V kolikor investitor in lastnik zemljišča ne bosta dosegla sporazuma za odkup zemljišča, bo predlagan postopek razlastitve. To je skrajni ukrep odvzema lastninske pravice zaradi zagotavljanja javnih dobrin, za katerega zakon zelo natančno določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni. Postopek razlastitve je upravni postopek, ki ga vodi upravni organ, obema strankama pa omogoča, da aktivno sodelujeta in predstavita svoja stališča. Tudi ta postopek se konča z odločbo, zoper katero je mogoče uporabiti pravna sredstva (pritožba).

Ali lahko geodeti izvedejo odmero, čeprav se ne strinjaš? 

Za odmero po meji DPN (po točkah, določenih v DPN) strinjanje lastnika ni potrebno. Ne glede na to je naša želja, da bi izvedba vseh postopkov potekala s soglasjem lastnikov in dobrem sodelovanju s prebivalci. 

Zakaj se starih zadrževalnikov ne sanira oz. sčisti? 

Obstajata dve vrsti pregrad: 

 • pregrade namenjene stabilizaciji struge – se ne čistijo 
 • pregrade namenjene zadrževanju zaplavin – se čistijo, ko se napolnijo z naplavinami 
 

V okviru vzdrževalnih del v javno korist je bila izdelana Idejna zasnova projekta za ureditve na hudourniških pritokih Gradaščice v zaledju, ki zajema:

 • protierozijsko zaščito na osmih pritokih Gradaščice v zaledju, 
 • čiščenje naplavin na obstoječih zaplavnih pregradah, 
 • sanacijo poškodovanih in dotrajanih zaplavno ustalitvenih pregrad in pragov ter
 • izvedbo novih zaplavnih pregrad, pragov in vzdolžnih zavarovanj na pritokih: Žerovnikov, Gugljev, Hudapotnikov, Mačkov, Smolnikov, Jankov, Jernejčkov graben in Belca. 

Vsa navedena dela se bodo izvajala v okviru vzdrževalnih del v javno korist, skladno z določili Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja vod. Ocenjujemo, da da se bo z deli začelo v poletnih mesecih 2024 in zaključilo v letu 2025. 

Ali bi se samo s čiščenjem obstoječih zadrževalnikov lahko doseglo zadostno izboljšanje, da umestitev zadrževalnika Razori ne bi bilo potrebno? 

Ne. Zaplavne in stabilizacijske pregrade niso namenjene zadrževanju vode, ampak so namenjene stabilizaciji brežin, zadrževanju proda in naplavkov ter zmanjšanju energije vodnega toka. 

Funkcija suhega zadrževalnika Razori je doseči nadzorovano razlivanje poplavnih voda na tem območju. Zadrževalnik bo vodo zadržal na neposeljenih območjih in se ta ne bo več razlivala do stanovanjskih, gospodarskih in industrijskih objektov.

Ali evalvacija etape 1A in 1B lahko pokaže, da zadrževalnik ni potreben? 

Projekt Protipoplavna ureditve porečja Gradaščice je bil že od samega začetka voden in obravnavan celovito. Različne kombinacije ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti izbranih območij so bile analizirane v več variantah v sklopu sprejemanja Državnega prostorskega načrta. Ukrepi, ki so predmet etape 1A, 1B in etape 2 so zato že od začetka smiselno funkcionalno povezani in upoštevani v vseh strokovnih podlagah. Iz tega izhaja, da izključno izvedba vseh predvidenih ukrepov (etape 1A, 1B in etape 2) predstavlja rešitev, predvideno v strokovnih podlagah. Opustitev katere od etap bi pomenila odstopanje od zastavljenih ciljev. Opustitev izvedbe zadrževalnika Razori oz. ukrepov, predvidenih v etapi 2, bi pomenila delno zmanjšan vpliv na izboljšanje poplavne ogroženosti JZ dela Ljubljane, bistveno pa bi vplivala na predvidene razmere na območju Dobrove, Stranske vasi in Razorov, saj bi se voda še naprej nekontrolirano razlivala po območju. Zato lahko zaključimo, da je izvedba zadrževalnika Razori za učinkovito zmanjšanje poplavne ogroženosti na izbranih območjih ključna in opuščanje izvedbe ni sprejemljivo. 

Pri podrobnem načrtovanju etape 1 so se s ponovno evalvacijo vhodnih hidroloških podatkov naredili natančni hidrološko hidravlični modeli na podlagi noveliranih geodetskih in lidar podatkov. Z natančno izdelano hidrološko hidravlično študijo, ki je bila tudi strokovno recenzirana, so bili vsi načrtovani ukrepi predhodno preverjeni in ponovno potrjeni. 

Zadrževalnik Razori je potrebno nujno izvesti za zagotovitev poplavne varnosti Dobrove, Razorov in Spodnjih Razorov ter za prevzemanje konice visokovodnega vala ob sto letnih padavinah (največ 1 – 2-krat v stotih letih), ko se bo aktiviral. Takrat se bo na celotnem območju zadrževalnika približno en dan (12 ur polnjenja in 12 ur praznjenja) zadrževala voda. Ob aktivaciji zadrževalnika se bodo v skladu z 90. členom Zakona o vodah lastnikom kmetijskih zemljišč poplačale nastale škode pri proizvodnji. Po aktivaciji zadrževalnika bo koncesionar počistil vse naplavine in povrnil površine v normalno stanje. V preostalem času se režim na kmetijskih zemljiščih znotraj zadrževalnika ne bo spreminjal. Še vedno bosta ob visokih vodah Gradaščica in Ostrožnika deloma prestopila bregove, ne bo pa ta voda več zalivala poseljenih območij, saj bo omejena z nasipom.     

Kako je z vzdrževanjem strug? 

Skladno z določili Zakona o vodah je vodotoke pomembno ohranjati v čim boljšem stanju in skrbeti za njihovo ravnovesje. K rednemu vzdrževanju vodotokov tako med drugim sodi tudi odstranjevanje obrežne zarasti, ki lahko zmanjšuje pretočnost. Vzdrževanje se izvaja izmenično, na posameznih območjih, ne dela se golosekov. Na spodnjih dveh tretjinah brežine vodotoka se ohranja posamično drevje, ki ne ovira pretoka, na zgornji tretjini se pusti občasna zarast grmovja in drevja. Obrežni pas namreč predstavlja enega izmed ključnih elementov vodnega in obvodnega prostora. Zarast obrežnega pasu pripomore k stabilizaciji brežine, preprečuje erozijske procese in nudi številne ekološke funkcije, ki pomembno vplivajo na stanje voda in habitatov. Na obrežnem pasu zato golosekov ne izvajamo. 

Država v skladu s 100. členom zakona o vodah prioritetno odstranjuje samo zarast vodotokov 1. reda, teh pa na območju občine Dobrova – Polhov Gradec ni. Pri vzdrževanju dobrega stanja voda ter pretočnosti vodotokov imajo pomembno vlogo tudi lastniki priobalnih zemljišč. 100. člen zakona o vodah priobrežnim lastnikom nalaga, da na vodnih in priobalnih zemljiščih odstranjujejo prekomerno zarast in zagotavljajo košnjo, ob pridobitvi pozitivnega soglasja Direkcije za vode. 

Kdo bo čistil zadrževalnik, če se sedaj niti strug ne počisti? 

Zadrževalnik Razori bo v funkciji polnjenja zadrževalnega prostora samo ob nastopu 100 letnih padavin, to je največ 1 – 2 krat v stotih letih. Takrat se bo na tem celotnem območju zadrževalnika približno en dan (12 ur polnjenja in 12 ur praznjenja) zadrževala voda. Ob aktivaciji zadrževalnika se bodo v skladu z 90. členom Zakona o vodah lastnikom kmetijskih zemljišč poplačale nastale škode pri proizvodnji. Po aktivaciji zadrževalnika bo koncesionar počistil vse naplavine in povrnil površine v normalno stanje. V preostalem času se režim na kmetijskih zemljiščih znotraj zadrževalnika ne bo spreminjal..     

Ali obstaja kakšen akt, ki je nad DPN? 

Ne. Uredba državnega prostorskega načrta je samostojni podzakonski akt sprejet na podlagi zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. 

Ali sklepi KS in občine še vedno veljajo? 

DPN je sprejet, naloga Direkcije RS za vode je, da ga ob sodelovanju z občino izvede. 

Zakaj se odkupi ne izvedejo za vse, kar je v okviru zadrževalnika? 

Odkupuje se le nujni delež zemljišč, potrebnih za izgradnjo nasipa in pregrade, tj. robov zadrževalnika. Območje znotraj suhega zadrževalnika bo še naprej mogoče uporabljati v kmetijske namene, kakor prej. 

Kakšna je višina nasipa? 

Maksimalna višina nasipa na južnem delu ob območju Horjulke je 5 m, na območju Gradaščice 3,7 m, pri Občini Dobrova pa 0,4 m. 

Kakšni bodo postopki odkupov in cenitev? 

Najprej bodo stik z lastniki nepremičnin vzpostavili pooblaščeni cenilci nepremičnin. Vrednost zemljišč v trasi na območju predvidenih ureditev bo določena z njihovimi cenitvami. Cenitev bo podlaga za pripravo ponudbe za odkup zemljišč, ki jo bo lastnikom nepremičnin posredoval investitorjev pogodbeni izvajalec odkupov. Pooblaščeni cenilci nepremičnin bodo lastnike o nameravani cenitvi njihovih nepremičnin predhodno obvestili. Ponudbe za odkup bodo lastnikom posredovane po pošti, v nadaljevanju pa bo omogočena tudi osebna obravnava, v kolikor bo posamezni lastnik izrazil potrebo ali željo po dodatnih pojasnilih. 

Kaj bo od tega projekta imela Dobrova? 

Osnovni cilj ureditev je zmanjšanje poplavne ogroženosti območja Dobrove in Spodnjih Razorov. Omenjeni cilj bo pripomogel k razvoju občine, saj bo zmanjšanje poplavne ogroženosti omogočilo pridobitev novih zazidljivih površin. Umestitev zadrževalnika je obenem tudi priložnost za sinergije z občinskimi projekti.

Se bo po zvedenih Etapah 1A in 1B opravila evalvacija in znova presojala nujnost gradnje zadrževalnika Razori?

V hidravličnem dimenzioniranju se evalvacije delajo z računalniškimi modeli. Danes je, glede na razvoj tehnike, možno pripraviti natančne računalniške modele, ki povzamejo obliko terena. Na njih se nato simulira deževne dogodke in ugotavlja, kje bo voda prelila strugo in poplavljala. Glede na izkazano prelivanje lahko predvidimo ustrezne ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti, kot so povišanja brežin, utrjevanja brežin, struge, mestoma poglabljanje struge, zadrževanja vode, preusmerjanja itd. Predlagane ukrepe vgradimo v model ter ob simulaciji padavin preverimo zadostnost predvidenih ukrepov. S takim modelom, ki mu pravimo celovita hidrološko hidravlična študija (CHHŠ), so bile preverjene tudi rešitve, vključene v DPN. Takrat so bile v modelu uporabljeni predlogi idejnih rešitev (torej faze idejnega projekta, ki še niso tako zelo natančno dodelane) in model je dobro prestal preizkus. Bil je strokovno recenziran in potrjen.

Z natančnim načrtovanjem ukrepov etape 1 je bilo potrebno v sklopu projektne dokumentacije ponovno izdelati novelirano hidrološko hidravlično študijo. To pomeni, da so bili v model za preizkus vneseni natančni podatki o načrtovanih ukrepih na terenu. Študija je torej povzela nove geodetske posnetke in nove podatke Lidar, kar je omogočilo, da je model terena še bolj natančen in pravilen, saj povzema dejansko stanje po izvedenih ukrepih v fazi 1. Tudi ta model je pred izdajo gradbenih dovoljenj za Etapo 1 prestal vse preizkuse in dokazal, da so ukrepi ustrezni. Podatki kažejo, da po izvedbi ukrepov iz faze 1 poplavna ogroženost na celotnem območju še ne bo zadovoljivo zmanjšana, zato je potrebno zaključiti tudi etapo 2.

Nova, natančnejša evalvacija je ponovno potrdila in definirala, koliko poplavne vode bo potrebno v konici 100 letnega naliva zadržati gorvodno, da se v območju Gradaščice le-ta ne bo več razlivala po urbanih površinah. Hidravličen model se je izkazal kot natančen že ob minulih dogodkih (jeseni 2022), ko se je poplavna voda razlivala točna tam, kjer je to model tudi predvidel. 

Slednje izkazuje, da je zadrževalnik potreben.

Ali sta Etapa 1A in 1B že končani? Od njiju je namreč odvisen začetek Etape 2. V kateri fazi je torej zdaj Etapa 2?  

Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec (v nadaljevanju DPN) je bila sprejeta v letu 2013, po več kot 10 letnem usklajevanju in po opravljeni analizi 20 različnih rešitev. V proces usklajevanja DPN je bila vključena širša javnost, lokalna skupnost, prebivalci in tudi civilne iniciative. Vse rešitve so bile javno razgrnjene, opravljene so bile številne predstavitve prebivalcem. Izbrana je bila najbolj optimalna varianta, ki je bila pred sprejetjem celovito okoljsko presojana, pridobljena so bila vsa zakonsko predpisana soglasja in v končni fazi je bil DPN tudi sprejet. 

DPN je predvidel dve etapi. Gradnja druge etape se bo začela izvajati po izgradnji prve etape.

Etapa 1 je razdeljena na dva dela in sicer na ureditve pod-etape 1A, kjer se izvajajo ureditve na porečju Gradaščice v mestni občini Ljubljana in na ureditve pod-etape 1B, kjer se izvajajo ureditve v Občini Dobrova Polhov Gradec in sicer v Šujici, Dolenji vasi  in Polhovem Gradcu.

Trenutno potekajo intenzivna dela v okviru izvajanja etape 1A in bodo večinoma zaključena do konca tega leta 2023. Etapa 1B je zaključena v Dolenji vasi, kjer je že pridobljeno uporabno dovoljenje, zaključena je tudi na Šujici, kjer smo v pridobivanju uporabnega dovoljenja. Izvedba v polnem razmahu se izvaja v Polhovem Gradcu, kjer bodo vsa dela zaključena do konca leta 2023.

V letošnjem letu smo uspešno pridobili izvajalca za projektiranje in pridobivanje pravice graditi za Etapo 2 in tako se je začela pripravljati tudi ta etapa, ki se bo začela graditi šele po izvedbi etape 1. torej predvidoma v letu 2024 do 2026.

Se bo po izvedenih Etapah 1A in 1B opravila evalvacija in znova presojala nujnost gradnje zadrževalnika Razori?

V hidravličnem dimenzioniranju se evalvacije delajo z računalniškimi modeli. Danes je, glede na razvoj tehnike, možno pripraviti natančne računalniške modele, ki povzamejo obliko terena. Na njih se nato simulira deževne dogodke in ugotavlja, kje bo voda prelila strugo in poplavljala. Glede na izkazano prelivanje lahko predvidimo ustrezne ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti, kot so povišanja brežin, utrjevanja brežin, struge, mestoma poglabljanje struge, zadrževanja vode, preusmerjanja itd. Predlagane ukrepe vgradimo v model ter ob simulaciji padavin preverimo zadostnost predvidenih ukrepov. S takim modelom, ki mu pravimo celovita hidrološko hidravlična študija (CHHŠ), so bile preverjene tudi rešitve, vključene v DPN. Takrat so bile v modelu uporabljeni predlogi idejnih rešitev (torej faze idejnega projekta, ki še niso tako zelo natančno dodelane) in model je dobro prestal preizkus. Bil je strokovno recenziran in potrjen.

Z natančnim načrtovanjem ukrepov etape 1 je bilo potrebno v sklopu projektne dokumentacije ponovno izdelati novelirano hidrološko hidravlično študijo. To pomeni, da so bili v model za preizkus vneseni natančni podatki o načrtovanih ukrepih na terenu. Študija je torej povzela nove geodetske posnetke in nove podatke Lidar, kar je omogočilo, da je model terena še bolj natančen in pravilen, saj povzema dejansko stanje po izvedenih ukrepih v fazi 1. Tudi ta model je pred izdajo gradbenih dovoljenj za etapo 1 prestal vse preizkuse in dokazal, da so ukrepi ustrezni. Podatki kažejo, da po izvedbi ukrepov iz faze 1 poplavna ogroženost na celotnem območju še ne bo zadovoljivo zmanjšana, zato je potrebno zaključiti tudi etapo 2.

Nova, natančnejša evalvacija je ponovno potrdila in definirala, koliko poplavne vode bo potrebno v konici 100 letnega naliva zadržati gorvodno, da se v območju Gradaščice le-ta ne bo več razlivala po urbanih površinah. Hidravličen model se je izkazal kot natančen že ob minulih dogodkih (jeseni 2022), ko se je poplavna voda razlivala točna tam, kjer je to model tudi predvidel. 

Slednje izkazuje, da je zadrževalnik potreben.

V sklopu dimenzioniranja ukrepov Etape 2 bo tudi za to etapo izdelana celovita hidrološko hidravlična študija. V študiji bo natančno preverjeno, kakšno zmanjšanje poplavne ogroženosti je mogoče zagotoviti z izvedbo načrtovanih ukrepov. To bo podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Je po mnenju Direkcije za vode zadrževalnih Razori res nujen? Zakaj? 

Zadrževalnik Razori je umeščen v ravninsko območje, kjer že danes ob večjih nalivih vodotoki pogosto presegajo bregove in poplavljajo poseljena območje Dobrove in Razorov. To območje je z ene strani omejeno z visokim nasipom ceste proti Stranski vasi, na drugi strani ga bomo z dodatnim nasipom omejili in vodo preusmerili na način, da se ne bo več razlivala proti urbanemu delu naselja. V občini Dobrova – Polhov Gradec bo s tem omogočen razvoj, saj ta del ne bo več poplavno ogrožen

Zadrževalnik bo ob sto letnih vodah (statistično največ 2- krat v 100 letih) prevzel tudi vlogo zadrževanja visokovodne konice 100 letnega poglavnega vala. To pomeni, da se bodo ob takem dogodku zapornice po nekaj dneh deževanja, ko bodo padavine dosegle konico poplavnega vala, zaprle in zadrževalnik se bo začel polniti. Polnil se bo približno 12 ur, nato bo sledilo 12 ur praznjenja, ko se bo poplavni val lahko spet spustil naprej po povodju. 

Takrat bodo lastniki zemljišč v skladu z 90. členom Zakona o vodah upravičeni do odškodnin. Po dogodku bo koncesionar, upravljalec zadrževalnika, vse naplavine počistil in spet vzpostavil normalno stanje.

Zemljišča znotraj zadrževalnika bodo prevzela vlogo zadrževanja poplavne konice zgolj ob 100 letnih poplavah (1 do največ 2-krat v stotih letih), sicer pa bo uporaba zemljišč znotraj zadrževalnika lahko popolnoma enaka, kot je to že danes.

Kako odgovarjate na očitke Civilne iniciative Dobrova, da je zadrževalnik neupravičen in ne nujen za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec?  

Ukrepi so na teh zemljiščih umeščeni tam, kjer se je izkazalo, da bodo najbolj učinkoviti, pri čemer se uveljavi prevlada javnega interesa. Razumemo, da je vsak poseg v prostor za lastnike zemljišč vznemirjujoč. Na območjih predvidenih umestitev gradbenih ukrepov bomo v največji možni meri sodelovali z lastniki zemljišč in si prizadevali za skupno iskanje rešitev, ki bodo kar najugodnejše za vse. Uredili bomo dostope do zemljišč znotraj zadrževalnika, odkupili res samo najbolj nujni del zemljišča, da bo ostala uporaba lahko še naprej nemotena.

Celovita hidrološko hidravlična študija, ki je bila narejena za izvedbo možnih rešitev v okviru Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec (V nadaljevanju DPN)  je pokazala, da je umestitev zadrževalnika pomembna rešitev za zmanjševanje poplavnosti poseljenih območij Dobrove in Razorov. Brez zadrževalnika bodo namreč poseljena območja ob večjih padavinah še vedno poplavljena, česar ne more rešiti noben drug ukrep, kot umestitev suhega zadrževalnika Razori. To je bilo v času priprave DPN preverjeno z več kot 20 različnimi variantami rešitev. Rešitev, ki vključuje umestitev suhega zadrževalnika Razori, se je izkazala za najustreznejšo in najučinkovitejšo.

Parcelacija

Parcelacija je izvedena po meji državnega prostorskega načrta (DPN), ki določa območje, znotraj katerega se lahko izvedejo z DPN-jem predvidene protipoplavne ureditve. Projekt za izvedbo je trenutno v fazi izdelave, po njegovem dokončanju bo določena meja gradbenega posega, ki bo ob soglasju lastnika zemljišča lahko obsegala manjše območje od predvidenega v DPN-ju.

Kako se bo reševal problem podtalne vode?

Prostor znotraj zadrževalnika bo predvidoma vlogo zadrževanja poplavne konice prevzel zgolj ob 100 letnih poplavah (1 do največ 2-krat v stotih letih. Zadrževalnik Razori je zasnovan na način, da zaradi njegovega obratovanja vpliva na podzemno vodo ne bo. To zagotavljajo malo prepustne plasti na območju zadrževalnega prostora in kratek predvideni čas zadrževanja poplavne konice ob morebitnih poplavah. Žal pa dviga podzemne vode, do katerega že sedaj prihaja v obdobjih močnejšega deževja, ni mogoče preprečiti. To je potrebno zagotoviti z ustrezno vodotesno zasnovo stanovanjskih, gospodarskih in industrijskih objektov.

Slovarček pojmov

Dolvodno

V smeri vodnega toka.

Gorvodno

V nasprotni smeri od vodnega toka.

Poplava

Začasno prekritje zemljišča z vodo. Običajno naraven pojav, ki nastane ob izjemno močnih in dolgotrajnih padavinah ali taljenju snega.

Poplavna ogroženost

Ogroženost površin zaradi poplav.

Povodenj

Redkejši dogodek kot poplava, ki pa zapušča katastrofalne posledice.

Protipoplavni ukrepi

Gradbeni ukrepi (objekti, ureditve, …), ki varujejo pred vdorom poplavnih voda na ogrožena območja in negradbeni ukrepi (informiranje, hidrološke napovedi, zavarovalništvo, …), ki vplivajo na zmanjševanje poplavne ogroženosti.

Q100

Poplava s povratno dobo 100 let, kar pomeni, da obstaja 1% možnosti, da se poplava ponovi v 100 letih.

Razbremenilnik

Odprta struga, ki odvaja del visokih vod, ki jih ne prevzame glavna struga. 

Rečni pretok

Pove, koliko vode odteče na določenem odseku rečne struge v eni sekundi. Enota, ki se v stroki uporablja, je m³/s.

Regulacija

Urejanje rečnega toka z namenom uravnave le tega.

Retenzija

Poplavno območje, kamor se ob poplavah voda razlije in se zadrži toliko časa, da začne v glavni strugi gladina padati. Če so poplavna območja naravna, se voda ob poplavi razlije nenadzorovano. V primeru, ko retenzijo ogradimo z nasipi, pa lahko vodo s pomočjo hidromehanske opreme (zapornice, prelivi, izpusti, …) kontrolirano spuščamo in izpuščamo v oz. iz zadrževalnika.

Urejanje (regulacija) vodotoka

Urejanje vodotokov pomeni spreminjanje njihovega pretočnega prereza, naklona delov rečne struge, ter spremembo odtočnega koeficienta brežin in dna. To se doseže z razširitvami delov struge vodotokov, tlakovanjem brežin in dna, z gradnjo pragov, jezov ter z urejanjem objektov izven struge na poplavnem območju, kot so sistemi nasipov, zadrževalniki s stalno ali občasno ojezeritvijo, s katerimi poskušajo upravljati z vodnimi količinami in jih uravnavati glede na različne gospodarske in ekološke potrebe. 

Vodotok

Vsaka površinska (lahko tudi podzemna) voda, ki ima stalno oblikovano strugo ali občasen pretok.

Zadrževalnik

Objekt, s katerimi lahko ob poplavi zadržimo večje količine vode in na ta način zmanjšamo pretok v strugi vodotoka. Suhi zadrževalnik se napolni z vodo le ob poplavah in je namenjen za zadrževanje konice poplavnega vala.

Galerija / Arhiv