Na območju Dobrove, Razorov in Spodnjih Razorov potekajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ureditev

V okviru aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ureditev na območju Dobrove, Razorov in Spodnjih Razorov se izvajajo geodetske odmere zemljišč oz. parcelacije ter cenitve zemljišč. Predvidene protipoplavne ureditve obsegajo izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z ureditvijo Gradaščice na območju zadrževalnika, ureditev Horjulke in Ostrožnika ter prestavitev, zamenjavo in zaščito nekatere gospodarske javne infrastrukture. […]

Pričetek ekološke sanacije nekdanje gramoznice v Gameljnah

Izboljšanje ekološkega stanja tal z rekultivacijo in okoljska sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča nekdanje gramoznice Gameljne bo izvedena z nasipavanjem zemljišč z zemeljskimi izkopi nastalimi pri ureditvi Malega Grabna in vzpostavitvijo ponovne rodovitnosti tal z nanosom humusa in zatravitvijo. S tem bodo kmetijska zemljišča urejena in pripravljena za izkoriščanje v kmetijske namene, omogočena bo tudi sodobna […]

Ogledi nepremičnin za cenitev vrednosti

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« bodo med 13. in 20. aprilom 2023 pooblaščeni cenilci na terenu opravljali identifikacijo predmetnih zemljišč v naravi in njihovih značilnosti ter izdelali fotodokumentacijo posameznega območja. To bo sestavni del cenitvenih poročil, na podlagi katerih bodo lastniki dobili ponudbe za odkup. Suhi zadrževalnik Razori (Etapa 2) […]