Pričetek ekološke sanacije nekdanje gramoznice v Gameljnah

Izboljšanje ekološkega stanja tal z rekultivacijo in okoljska sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča nekdanje gramoznice Gameljne bo izvedena z nasipavanjem zemljišč z zemeljskimi izkopi nastalimi pri ureditvi Malega Grabna in vzpostavitvijo ponovne rodovitnosti tal z nanosom humusa in zatravitvijo. S tem bodo kmetijska zemljišča urejena in pripravljena za izkoriščanje v kmetijske namene, omogočena bo tudi sodobna strojna obdelava zemljišč.

Trenutno stanje nekdanje gramoznice v Gameljnah.

Območje v Gameljnah je v preteklosti delovalo kot peskokop oziroma gramoznica. V naravi predstavlja strmo, razgibano in s travo, grmičevjem in drevesi poraščeno zemljišče, mestoma je prisotno tudi kamenje. Terena zaradi velike razgibanosti in strmosti ni mogoče strojno obdelovati, zato se zemljišča postopoma zaraščajo in predstavljajo rano v okolju.

Sanacija gramoznice Gameljne bo izvedena z vnosom nove zemljine na način, ki bo upošteval prilagajanje na splošni relief in prostorsko strukturo. Nasutje z zemeljskimi izkopi, nastalimi pri ureditvi Malega Grabna, gre za okoli 170.000 m3 zemljine, bo izvedeno po tehnološkem postopku R10, prilagojenem za zemljišča, ki po osnovni namenski rabi sodijo v območja najboljših kmetijskih zemljišč, a so v naravi degradirana in neuporabna. Izvedba je prednostno usmerjena v ohranjanje obstoječe krajinske pestrosti in značilnosti krajine, ki je pomembna za obravnavano okolje.

Zemljišče nekdanje Gramoznice Gameljne pred in po izvedeni sanaciji

Gramoznico se bo zasipavalo v plasteh, ki omogočajo kvalitetno vgrajevanje v skladu z načrtovano nosilnostjo površine odložene zemljine. Med vgradnjo posameznih plasti se bo na območju po potrebi izvedlo odvodnjavanje. Vgrajuje se odcejeni material, plasti se komprimirajo. Sproti se, v skladu s strokovno podlago Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, zatira rast invazivnih rastlinskih vrst. Potrebna zbitost se določi glede na geomehanske lastnosti zemljine in bodočo rabo.

Celotno območje sanacij se po končanih delih zatravi. S tem bodo kmetijska zemljišča urejena in pripravljena za izkoriščanje v kmetijske namene. Omogočena bo tudi sodobna strojna obdelava.

Sanacija gramoznice Gameljne bo izvedena z vnosom nove zemljine na način, ki bo upošteval prilagajanje na splošni relief in prostorsko strukturo. Nasutje z zemeljskimi izkopi, nastalimi pri ureditvi Malega Grabna, gre za okoli 170.000 m3 zemljine, bo izvedeno po tehnološkem postopku R10, prilagojenem za zemljišča, ki po osnovni namenski rabi sodijo v območja najboljših kmetijskih zemljišč, a so v naravi degradirana in neuporabna. Izvedba je prednostno usmerjena v ohranjanje obstoječe krajinske pestrosti in značilnosti krajine, ki je pomembna za obravnavano okolje.

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo