Na območju Dobrove, Razorov in Spodnjih Razorov potekajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ureditev

V okviru aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ureditev na območju Dobrove, Razorov in Spodnjih Razorov se izvajajo geodetske odmere zemljišč oz. parcelacije ter cenitve zemljišč. Predvidene protipoplavne ureditve obsegajo izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z ureditvijo Gradaščice na območju zadrževalnika, ureditev Horjulke in Ostrožnika ter prestavitev, zamenjavo in zaščito nekatere gospodarske javne infrastrukture.

Suhi zadrževalnik Razori (Etapa 2) – predvidena meja, opredeljena v Državnem prostorskem načrtu

Na območju predvidenih protipoplavnih ureditev v občini Dobrova – Polhov Gradec trenutno poteka  postopek parcelacije po meji Državnega prostorskega načrta (DPN) in po meji gradbenega posega. Parcelacija ne pomeni posega v lastninsko pravico. Gre zgolj za odmero zemljišč, ki so z Uredbo o državnem prostorskem načrtu vključena v območje ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec. Postopke parcelacij izvajajo pogodbeni izvajalci geodetskih storitev. Po zaključenem postopku geodetske odmere bo Geodetska uprava izdala odločbo in obvestila o parcelaciji.

Pooblaščeni cenilci nepremičnin bodo ocenili zemljišča na območju predvidenih ureditev. Cenitev bo podlaga za pripravo ponudbe za odkup zemljišč. Če bo posamezni lastnik izrazil potrebo ali željo po dodatnih pojasnilih, bo v procesu odkupa omogočena tudi osebna obravnava. Vse postopke v zvezi s sklenitvijo pogodbe bodo organizirali in vodili pogodbeni izvajalci odkupov investitorja, to je Direkcija RS za vode. Izplačilo pogodbeno dogovorjenih odškodnin bo izvršeno v roku 30 dni od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi.

Tovrstna pogodba za prenos lastninske pravice zaradi doseganja javne koristi je v skladu z Zakonom o davku na promet nepremičnin prosta plačila davka, kar pomeni, da se od odškodnine, ki jo bodo lastniki prejeli za zemljišče, ne bo odmeril davek na promet nepremičnin, prav tako odškodnine ne bo potrebno priglasiti v dohodninsko napoved.

V kolikor investitor in lastnik zemljišča ne bosta dosegla sporazuma za odkup zemljišča, bo predlagan postopek razlastitve. To je skrajni ukrep odvzema lastninske pravice zaradi zagotavljanja javnih dobrin, za katerega zakon zelo natančno določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni. Postopek razlastitve je upravni postopek, ki ga vodi upravni organ, obema strankama pa omogoča, da aktivno sodelujeta in predstavita svoja stališča. Tudi ta postopek se konča z odločbo, zoper katero je mogoče uporabiti pravna sredstva (pritožba).

Občani, ki živijo na območju izvajanja protipoplavnih ureditev, so v mesecu marcu na dom prejeli zgibanko z informacijami o projektu in predvidenih aktivnostih. Prav tako Direkcija RS za vode organizira delovne sestanke z delovno skupino, ki jo je v ta namen ustanovila Občina Dobrova – Polhov Gradec. Zadnjega delovnega sestanka se je udeležila tudi civilna iniciativa, ki je predstavila svoja stališča do predvidenih protipoplavnih ureditev. V okviru prihodnjih delovnih sestankov si bodo tako investitor, kakor tudi predstavniki občine, delovne skupine in predstavniki občanov prizadevali poiskati skupne rešitve in kompromise, ki bodo učinkoviti, hkrati pa tudi čim bolj sprejemljivi za občane. 

V sklopu projekta je vzpostavljen elektronski naslov info@gradascica.si na katerega lahko posamezniki posredujejo vsa vprašanja vezana na izvajanje projekta. Investitor na vprašanja redno odgovarja. Prav tako bodo na spletni strani www.gradascica.si objavljena najpogostejša vprašanja občanov ter odgovori nanje, s čimer si investitor prizadeva za jasnost postopkov in transparentno izvajanje aktivnosti.

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo