Objavljen razpis za izbor izvajalca za projektiranje in gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A

Poplavno območje

Direkcija Republike Slovenije za vode je dne 23.07.2020 ponovila razpis za javno naročilo Projektiranje in gradnja projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A«.

Predmet storitve vključuje:

  • Ureditev Malega grabna od Bokalšega jezu do izliva v Ljubljanico za zagotavljanje pretočnosti za visoke vode (Q100) z vsemi pripadajočimi ureditvami. Dolžina ureditve je cca 6.000 m
  • Izvedba novega Razbremenilnika 6A na Barje z vtokom in zaporničnim objektom za odvod dela visokovodnega vala. Dolžina razbremenilnika 6A je cca 1.500 m
  • Ureditve struge Horjulščice in Gradaščice ter preprečitev poplavnega toka na območju Kozarij (Žuleva vas) zahodno od AC A2 (zahodna obvoznica)
  • Vse potrebne spremljajoče ureditve: krajinske ureditve ob vodotokih, rekultivacija območij, rušitve objektov, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture.

Rok za oddajo ponudb je 20.8.2020.

Deli:

Več novic:

Pričetek ekološke sanacije nekdanje gramoznice v Gameljnah

Izboljšanje ekološkega stanja tal z rekultivacijo in okoljska sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča nekdanje gramoznice Gameljne bo izvedena z nasipavanjem zemljišč z zemeljskimi izkopi nastalimi pri ureditvi Malega Grabna in vzpostavitvijo

Ogledi nepremičnin za cenitev vrednosti

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« bodo med 13. in 20. aprilom 2023 pooblaščeni cenilci na terenu opravljali identifikacijo predmetnih zemljišč v naravi in njihovih značilnosti

Napredovanje gradbenih del na Etapi 1B

Gradbena dela na etapi 1B so najbolj intenzivna v Polhovem Gradcu, v okolici čistilne naprave in poslovnih objektov bivše tovarne Hoja. Ob Božni in Mali vodi se ureja in utrjuje

Pošljite nam sporočilo