Objavljen razpis za izbor izvajalca za projektiranje in gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A

Poplavno območje

Direkcija Republike Slovenije za vode je dne 23.07.2020 ponovila razpis za javno naročilo Projektiranje in gradnja projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A«.

Predmet storitve vključuje:

  • Ureditev Malega grabna od Bokalšega jezu do izliva v Ljubljanico za zagotavljanje pretočnosti za visoke vode (Q100) z vsemi pripadajočimi ureditvami. Dolžina ureditve je cca 6.000 m
  • Izvedba novega Razbremenilnika 6A na Barje z vtokom in zaporničnim objektom za odvod dela visokovodnega vala. Dolžina razbremenilnika 6A je cca 1.500 m
  • Ureditve struge Horjulščice in Gradaščice ter preprečitev poplavnega toka na območju Kozarij (Žuleva vas) zahodno od AC A2 (zahodna obvoznica)
  • Vse potrebne spremljajoče ureditve: krajinske ureditve ob vodotokih, rekultivacija območij, rušitve objektov, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture.

Rok za oddajo ponudb je 20.8.2020.

Deli:

Več novic:

Napredovanje gradbenih del v Polhovem Gradcu

V sklopu Etape 1B protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih ob strugi Božne v Polhovem Gradcu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela. Dela ob strugi Božne na začetku Odseka 2.

Preusmeritev struge Božne v Polhovem Gradcu

V sklopu protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, se v Polhovem Gradcu, skladno

Pošljite nam sporočilo