Gradbena dela na Etapi 1A uspešno napredujejo

Gradbena dela na etapi 1A se po januarskih visokih vodah nadaljujejo, najbolj intenzivno na odsekih C1, D1, B3 in B2. Na odseku A in B4 so gradbena dela zaključena, z izjemo razširitve na odseku B4 in dokončanja zatravitve in hortikulturnih ureditev.

Gradnja visokovodnega zidu.

Po januarskih visokih vodah, ki so povzročile rahel zastoj v izvajanju del, se gradbena dela na Etapi 1A nadaljujejo. Trenutno največ gradbenih aktivnosti poteka na odsekih C1, D1, B3 in B2. Na odseku A so gradbena dela zaključena, hortikulturna zasaditev je skoraj v celoti izvedena. Na odseku B4 so gradbena dela prav tako zaključena z izjemo razširitev, ki jih do sanacije začasne deponije zemeljskih viškov ni mogoče izvesti.

Potek gradbenih del na Odseku D1 – od mostu na Cesti v Gorico do Športnega centra Dolgi most

Za zagotavljanje boljše pretočnosti se na pretežnem delu odseka izvaja širitev struge z dvojnimi zidovi (obvodni in visokovodni zidovi) na obeh bregovih. Izvedena bo tudi širitev in manjša poglobitev osnovnega, spodnjega dela struge Malega Grabna, dno se ohranja naravno.

Potek gradbenih del na Odseku C1 – za počivališčem Barje do iztoka v Curnovec 

Na celotni trasi odseka C1 je predviden odprt jarek, večinoma odprtega profila z zatravljenim dnom in brežinami. Načrtovana širina jarka je 6 m, naklon brežin pa 1:2.

Izvedba profiliranja in izkopa jarka razbremenilnika

Potek gradbenih del na Odseku B5 – od brvi čez Mali Graben na Cesti dveh cesarjev do mostu na Cesti v Gorico pod Dolgim mostom

Za zagotavljanje boljše pretočnosti bo na celotnem odseku izvedena širitev struge z dvojnimi zidovi na desnem bregu (obvodni in visokovodni zidovi) ter širitev osnovnega, spodnjega dela struge. Dno Malega Grabna se ohranja naravno oz. v obstoječem stanja.

Visokovodni zid na levem bregu bo na tem odseku drugačnega tipa, saj bo segal iznad kote zalednega terena. Območje ob samem temelju zidu bo obloženo s skalami, obloga prekrita s humusom in zatravljena z osnovno travno mešanico.

Potek gradbenih del na odseku B4 – od Poštnega centra pri Cesti v Mestni log do brvi čez Mali Graben na Cesti dveh cesarjev

Na odseku B4 je večina gradbenih del zaključenih z izjemo razširitev, ki jih ni mogoče izvesti do odstranitve začasne deponije.

Potek gradbenih del na odseku B2 – od brvi na Mokrški ulici do Teniškega kluba v Murglah

Na odseku B2 poteka izvedba visokovodnega zidu, kar bo po vseh izvedenih ukrepih protipoplavnih ureditev bistveno pripomoglo k zagotovitvi dovolj velike pretočnosti struge. Na omenjenem odseku je sicer predvidena širitev struge z dvojnimi zidovi (obvodnimi in visokovodnimi zidovi) na obeh bregovih.

Potek gradbenih del na odseku B3 – od Teniškega kluba v Murglah do Poštnega centra pri Cesti v Mestni log

Na odseku B3 je za zagotovitev ustrezne pretočnosti potrebno bistveno povečati pretočnost struge, zato se bo na skoraj celotnem odseku izvedla širitev visokovodnega (zgornjega) dela struge s terasami na obeh bregovih. Osnovni, spodnji del struge Malega Grabna se ohranja, obrežno zavarovanje osnovnega korita struge pa se bo dopolnilo ali izvedlo na novo.

Izvedeno obrežno zavarovanje desne in leve brežine (pogled dolvodno)

Potek gradbenih del na odseku B1 – od mostu na Opekarski cesti do brvi na Mokrški ulici

Na odseku B1 poteka profiliranje leve brežine pri Barjanski cesti, izvedena je tudi kamnita zložba KZ P10. Na desni strani so zaključena vsa gradbena dela: izvedena je širitev zgornjega (visokovodnega) dela desne brežine, ribja skrivališča so oblikovana z izvedbo razgibane in neporavnane zložbe, s čimer se med skalami tvorijo tolmuni. Skale so dodatno sidrane z lesenimi piloti.

Več informacij

info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo