Napredovanje gradbenih del na Etapi 1B

Gradbena dela na etapi 1B so najbolj intenzivna v Polhovem Gradcu, v okolici čistilne naprave in poslovnih objektov bivše tovarne Hoja. Ob Božni in Mali vodi se ureja in utrjuje brežine, gradi in nadgrajuje visokovodne nasipe in obnavlja obrežna zavarovanja in zarast.

Utrjene brežine Božne (pogled gorvodno).

Na Etapi 1B se v sklopu protipoplavnih ureditev največ gradbenih aktivnosti izvaja v okolici čistilne naprave Polhov Gradec ter poslovnih objektov bivše tovarne Hoja. Skladno s projektnimi pogoji so načrtovane ureditve zasnovane na način, da bistveno ne spreminjajo morfoloških značilnosti odseka Božne in Male vode. Ohranja se razgibanost brežin in dna, omogočena bo naravna tvorba tolmunov, stik brežin in dna ter samo dno pa bodo dodatno razgibani z ribjimi skrivališči in vgrajenimi kamnitimi pragovi iz skal. Ti bodo poskrbeli, da se bodo po vseh dokončanih delih oblikovala območja z različnimi hitrostmi vodnega toka ob srednjih in nizkih pretokih, zagotovljena bo poplavna varnost na pretoke s stoletno povratno dobo ter ureditve primernega habitata za vodne in obvodne živalske vrste.

Potek gradbenih del ob Božni

Za boljšo utrjenost desne brežine je izvedena kamnita zložba v členjeni obliki z vdolbinami, ki so namenjene ribjim skrivališčem, skale so ponekod dodatno sidrane z lesenimi piloti. Brežina nad zložbo bo humusirana in zatravljena. Za dodatno stabilizacijo bodo poskrbela kamnita rebra, vkopana v brežino. V zaključnih delih bodo zakrita z zemljino, humusirana in zatravljena.

Že izvedena kamnita rebra za dodatno stabilizacijo brežine (pogled gorvodno)

Na levem bregu je predvidena ponovna vzpostavitev stare regulacije Božne z izvedbo visokovodnega nasipa na območju objektov bivše Hoje. Na obravnavanem odseku je poleg izvedbe nasipa predvidena še obnova obrežnih zavarovanj ter obnova obrežne zarasti. Končna dolžina visokovodnega nasipa bo 276 m, krona nasipa pa bo služila kot dovozna pot ob strugi.

Potek gradbenih del ob Mali vodi nad sotočjem z Božno

Za zagotovitev poplavne varnosti so ob Mali vodi predvidene ureditve na območju Žage na desnem bregu tik nad sotočjem z Božno. V Državnem prostorske načrtu je predvideno nadvišanje zidov na območju jezu, izvedba novih visokovodnih zidov na območju domačije dolvodno od mostu, izvedba visokovodnega nasipa dolvodno od domačije ter izvedba montažne odprtine na območju dostopa preko mostu.

Trenutno se izvaja betoniranje temeljev in sten visokovodnega zidu desne brežine, obstoječ betonski zid se bo za potrebe povečanja poplavne varnosti nadvišal do projektne kote krone, temelje pa dodatno utrdilo.

Betoniranje temeljev in sten visokovodnega zidu desne brežine Male vode (pogled gorvodno)

Več informacij

info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo