V Polhovem Gradcu končana dela na prvem odseku Etape 1B

V novembru 2022 se je končala večina gradbenih del na odseku 1 Etape 1B, na Božni v Polhovem Gradcu. Zgrajen je bil visokovodni nasip, prestavljena in dodatno utrjena je bila krivina Božne, dno se je poglobilo in stabiliziralo. Z zavarovanjem brežin je poskrbljeno za možnost tvorbe tolmunov in skrivališč za ribe, razgibani skalni pragovi dodatno poskrbijo za utrditev rečne struge. Brežina je humusirana in zatravljena, ob primernem času sledi še zasaditev vegetacije.

Nov visokovodni nasip za preprečitev poplavnega toka po lokalni cesti proti Pristavi ima krono široko 2 m, nagib brežin je v razmerju 1:2, višina nasipa pa je 1,20 m. Zemljina za nasip je bila pridobljena od izkopov na območju tega odseka. Površina nasipa je humusirana z deponiranim humusom in zatravljena.

Z izkopom nove struge je bila prestavljena krivina Božne. Nova krivina je bila izvedena z radijem osi R = 40 m (obstoječa krivina je imela ima radij ~27 m). Desna (konkavna) brežina je utrjena s petimi odbijači (jezbicami) iz lomljenca v betonu, ki so zaradi pričakovane poglobitve (nastanka tolmunov) temeljeni 1,5 m pod načrtovano niveleto struge. Temelji odbijačev so dodatno sidrani z lesenimi piloti. Dolžine odbijačev so v prečni smeri 5 do 6 m, širine pa do 4 m. Zasip stare struge je bil izveden z izkopano zemljino. Na delu kjer je bila izvedena prestavitev struge se je izvedla tudi prestavitev vodovoda ter zamenjala stara vodovodna cev z novo, zaščiteno z jekleno zaščitno cevjo.

Brežina med odbijači je utrjena s skalami, ki so vkopane v zasip ter na vodni strani sidrana z lesenimi piloti. Zavarovanje brežin je oblikovano razgibano, z namenom možnosti tvorbe tolmunov in skrivališč za ribe. Leva brežina ni utrjena in se oblikuje kot prodnata brežina. Površina zasute struge je humusirana in zatravljena.

Brežina, ki se oblikuje z nanosom proda ob visokih vodah.

Za stabilizacijo rečne struge skrbijo razgibani pragovi iz skal, ki ustvarjajo stopničasto gladino ob nizkih in srednjih vodah. Višinske razlike pragov so sorazmerno majhne in zaradi razgibanosti omogočajo prehodnost za ribe. Skale so vgrajene v obliki lokov, ključne skale so po potrebi dodatno sidrane z lesenimi piloti.

Brežina struge je razgibana in posnema sonaravne vzorce ureditev. Na humusirani in zatravljeni površini brežine se bodo ob primernem času izvedle zasaditve različnih avtohtonih grmovnic in dreves, kot so vrba, graden, gaber, jelša, jesen, iva, leska in dobrovita, ki bodo sčasoma prevzeli funkcijo protierozijske zaščite.

Razgibano oblikovana brežina struge.

Več informacij

info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo