Gradnja protipoplavnih ukrepov na Gradaščici se pričenja

Danes opoldne sta vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer in direktor gradbenega podjetja INKAING d.o.o. Matjaž Jerala podpisala pogodbo o gradnji projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B«, ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec. Vrednost pogodbe znaša 2.926.558,96 € z DDV, dela se bodo pričela septembra.

Namen celovitega projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice« je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova – Polhov Gradec. Projekt je deljen na več etap: Etapo 1A, Etapo 1B ter Etapo 2. Cilj Etape 1B, katere izgradnjo zajema danes podpisana pogodba, je celovita izvedba protipoplavnih ureditev na območju občine Dobrova – Polhov Gradec in obsega ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu, ureditve v Dolenji vasi ter ureditve Gradaščice v Šujici. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85 % sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15 % iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Kot najugodnejši ponudnik je bil na osnovi zaključenega postopka javnega naročila in zaključenega postopka na DKOM izbran INKAING d.o.o. v skupnem nastopu z ADRIAING d.o.o.,  Izvajalec bo uveden v delo v avgustu 2020, gradnja Etape 1B pa bo potekala od septembra 2020 do julija 2021.

Ob podpisu pogodbe je vršilec dolžnosti direktorja DRSV Roman Kramer povedal: »Slovenija mora v tej finančni perspektivi, ki se letos zaključuje, izpeljati še dva močna projekta s področja kohezije. To je ureditev poplavne varnosti na področju Gradaščice in ureditev Selške Sore, predvsem Železnike. Projekt Gradaščice se izvaja že od leta 2017, bilo je precej zapletov, a danes smo tu in podpisujemo to prvo pogodbo, ki ji bo sledila prva lopata. Ko bo projekt zaključen v celoti, bo pred poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev. Zato je projekt pomemben tako za JZ del Ljubljane, kot tudi občino Dobrova-Polhov Gradec. Vlada ga je kot takega prepoznala in uvrstila na prioritetno listo projektov interventnega zakona.«

Današnjo prelomnico v projektu je s prisotnostjo podprla tudi državna sekretarka na MOP, dr. Metka Gorišek: »Takih projektov, kot je ta, imamo na področju poplavne varnosti v Sloveniji kar nekaj. Žal morda v preteklosti nismo dovolj pozornosti namenili predvsem pripravi projektov večjega obsega in zato morda v prejšnji finančni perspektivi niso bila vsa sredstva porabljena. Tako je zdaj še kar nekaj projektov treba pripraviti in izvesti v zdajšnjem obdobju in novi finančni perspektivi.

Poplavna varnost je pomembna izvedbena dejavnost MOP na področju voda. Dolžni smo poskrbeti za varnost ljudi in premoženja, infrastrukture in za normalen razvoj. Namen interventnega zakona je, da so projekti, ki so tako pomembni, bili uvrščeni na to prednostno listo intervencijskega zakona. Glavni namen tega je, da se odpravi ena od velikih ovir, zakaj taki projekti niso prej zaživeli oz. niso bili pravočasno pripravljeni, da so administrativni postopki potekali predolgo in nekoordinirano. Trudili se bomo, da se taki projekti, kot je ta, umestijo v prostor in čimprej izvedejo.«

Ob podpisu pogodbe je vršilec dolžnosti direktorja DRSV Roman Kramer povedal: »Z izgradnjo protipoplavnih ukrepov v treh zaključenih etapah bomo v prihodnjih letih zagotovili celovito ureditev porečja reke Gradaščice. S tem bomo bistveno izboljšali poplavno varnost na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Dolenje vasi, Šujice in Polhovega Gradca. Pričetek gradnje Etape 1B, ki smo ga dogovorili danes, je prvi mejnik na tej poti, se pa veselim tudi skorajšnjega pričetka del na območju Mestne občine Ljubljana«.

Direktor INKAING Matjaž Jerala je ob tem dodal: »Veseli smo, da je postopek izbire zaključen in da je bila naša ponudba ocenjena in izbrana kot najugodnejša. Sedaj se selimo na teren, naše ekipe so pripravljene. Verjamemo, da bomo delo opravili kakovostno in v dogovorjenih okvirih. Investitorju se zahvaljujemo za zaupanje, ki ga bomo tekom gradnje opravičili. Do podpisa pogodbe je bilo vložene veliko energije z naše strani in veliko več s strani investitorja, sedaj pa smo na točki, ko se obseg dela preveša na našo stran. Takoj se bomo lotili izpolnjevanja pogodbenih zahtev, priprave dokumentacije in izdelave tehnoloških elaboratov, tako da bomo v skladu s podpisano pogodbo lahko pričeli z izvedbo del na gradbišču.«

Etapa 1 B, ki se bo začela izvajati po podpisu pogodbe in bo zaključena v 270 dnevih, vključuje Ureditev v Dolenji vasi, kjer bo nadvišan in podaljšan obstoječi visokovodni nasip za zagotovitev poplavne varnosti vzhodnega dela naselja, ob desnem bregu Gradaščice, gorvodno od mostu preko Prošce skupne dolžine 248 m. Delno bo izveden na mestu obstoječega z razširitvijo krone nasipa in ustreznim odmikom od lokalne ceste.

Na območju Polhovega Gradca bo izvedena Ureditev na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu na skupni dolžini 1.340 metrov. Poglobljena bo struga, zgrajen nov in nadvišan obstoječ protipoplavni nasip, nadvišan bo protipoplavni zid ob stanovanjskih objektih, znižan prelivni prag pregrade, ter izvedeni usmerjevalni talni pragovi in vzdrževalna dela v strugi Božne. V osrednjem delu Polhovega Gradca bo izvedena sanacija zidov na obeh straneh struge s poenotenjem videza z betonsko oblogo, ki ima enostransko vgrajene kamnite plošče. Obstoječi most bo ohranjen, struga pod njim pa bo poglobljena. Za ureditev ob Mali vodi bodo nadvišani obstoječi zidovi in s tem bo zaščiteno območje Žage na desnem bregu, tik nad sotočjem z Božno. Betonski zid nad in pod mostom bo nadvišan in zaključen z oblogo iz kamna. V nadaljevanju ob desnem bregu bo zgrajen visokovodni nasip oziroma obrežni zid.

Na območju Šujice bo izvedena Ureditev Gradaščice v Šujici na skupni dolžini 965 metrov. Znižani bodo talni pragovi, izvedena utrditev in nadvišanje brežin, ter širitev struge Gradaščice. Vgrajeni bodo krilni pragovi, ki bodo z ostalo ureditvijo omogočali tvorbo tolmunov in skrivališč za ribe. Nadvišan bo krajši del dostopne ceste od ceste Šujica – Hruševo do stanovanjskih objektov in izvedena premostitev preko Krnice.

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo