V Dolenji vasi pričeli z gradnjo protipoplavnih ukrepov

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1B, je INKAING d.o.o. v skupnem nastopu z ADRIAING d.o.o. Izvedbo del na terenu so pričeli v Dolenji vasi kjer je v skupni dolžini 248 metrov načrtovan nadvišan in podaljšan obstoječi visokovodni nasip za zagotovitev poplavne varnosti naselja.

Gradaščica_PrictekDelDolenjaVas1B_Novica_www_02
dolenji

Foto: Pričetek gradbenih del na Etapi 1B v Dolenji vasi. (Arhiv DRSV)

Za zagotovitev poplavne varnosti vzhodnega dela Dolenje vasi bo, pod premostitvijo preko Prošce, ob njenem desnem bregu, izvajalec dogradil protipoplavni nasip; delno tudi na mestu obstoječega z razširitvijo krone nasipa in ustreznim odmikom od lokalne ceste. Na začetnem delu, med zaključkom pri mostu in obstoječim nasipom, bo izvajalec, kot podaljšanje obstoječega, zgradil nov nasip v dolžini 48 metrov. Potekal bo neposredno ob levi brežini Prošce, nato pa se usmeril proti obstoječemu nasipu. V dograjenem nasipu bo izvajalec izvedel dva izpusta, varovana s težnostnima protipovratnima zaklopkama, ki omogočata neoviran odtok meteornih vod južno od nasipa. Odvodni jarek bo prestavljen proti strugi Gradaščice. Zaradi zagotovitve ustreznega prehoda obstoječe poti bo na jarku zgrajen cevni prepust ter nadvišanje 41 metrov poljske poti. Celotna ureditev v Dolenji vasi bo izvedena v dolžini 248 metrov.

Cilj Etape 1B, katere gradnjo smo pričeli v Dolenji vasi, je izvedba protipoplavnih ureditev na območju občine Dobrova – Polhov Gradec in obsega ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu, ureditve v Dolenji vasi ter ureditve Gradaščice v Šujici.

Pogodbena vrednost izgradnje Etape 1B znaša 2.926.558,96 evrov z DDV. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Ko bo projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v celoti zaključen, bo pred poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev; tako v občini Dobrova – Polhov Gradec kot tudi v celotnem jugozahodnem delu Ljubljane.

Deli:

Več novic:

Pričetek ekološke sanacije nekdanje gramoznice v Gameljnah

Izboljšanje ekološkega stanja tal z rekultivacijo in okoljska sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča nekdanje gramoznice Gameljne bo izvedena z nasipavanjem zemljišč z zemeljskimi izkopi nastalimi pri ureditvi Malega Grabna in vzpostavitvijo

Ogledi nepremičnin za cenitev vrednosti

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« bodo med 13. in 20. aprilom 2023 pooblaščeni cenilci na terenu opravljali identifikacijo predmetnih zemljišč v naravi in njihovih značilnosti

Napredovanje gradbenih del na Etapi 1B

Gradbena dela na etapi 1B so najbolj intenzivna v Polhovem Gradcu, v okolici čistilne naprave in poslovnih objektov bivše tovarne Hoja. Ob Božni in Mali vodi se ureja in utrjuje

Pošljite nam sporočilo