Hortikulturna zasaditev ob Malem Grabnu – Odsek A, Etapa 1A

Konec novembra je bila na prvem odseku Etape 1A, ob Malem Grabnu, od iztoka v Ljubljanico do mostu na Opekarski cesti, izvedena hortikulturna ureditev brežin. Zasaditev drevesno-grmovnih sadik je potekalo ob za to najprimernejšem času, ob upoštevanju prejšnjega stanja, načrtovanih oblikovalskih smernic in obstoječih krajinskih vzorcev.

Hortikulturna zasaditev ob Malem Grabnu – Odsek A, Etapa 1A.

Hortikulturna zasaditev ob Malem Grabnu – Odsek A, Etapa 1A.

Na Odseku A Etape 1A so gradbena dela zaključena, tudi humusiranje in zatravitev brežin sta končana. Konec novembra je bila na Malem Grabnu, na Odseku A, od iztoka v Ljubljanico do mostu na Opekarski cesti, izvedena še hortikulturna ureditev. Zasaditev drevesno-grmovnih sadik je bila opravljena v času, najbolj primernem za saditev – listopadno drevje je potrebno saditi v času mirovanja rasti, vendar pa temperature ne smejo biti prenizke oz. zemlja že zamrznjena. 

Krajinsko-arhitekturne rešitve na Malem Grabnu so prilagojene protipoplavnim ukrepom ter obenem vključujejo elemente zasaditve v skladu z načeli krajinskega oblikovanja. Na območjih, kjer se struga Malega Grabna širi in se oblikujejo nove brežine, se je le-te saniralo z zasaditvijo drevesno-grmovnih potez, ki posnemajo obstoječe krajinske vzorce zarasti.

Izbor rastlin za nove zasaditve je temeljil na analizi vegetacijskih razmer v prostoru in na želenih oblikovnih učinkih. Uporabljene so lokalno značilne rastline, primerne za obvodne zasaditve, in tiste vrste, ki že ustvarjajo pomembno identiteto tega območja.

Zasaditev je mestoma kompaktnejša, mestoma bolj členjena. Z izbiro drevesnih in grmovnih vrst, sajenjem v pasovih ter s pravilnim vzdrževanjem bo v času visokih vod omogočen nemoten pretok. Krajinsko-arhitekturne rešitve vključujejo tudi zasaditve, katerih namen je vizualno zakriti izpostavljene višine nasipov z zasaditvijo popenjavk na zunanjih straneh visokovodnih zidov.

Grafični prikaz zasaditvenih vzorcev B.

Zasaditev je načrtovana s kombiniranjem različnih zasaditvenih vzorcev za različne vrste vegetacije. Drevesno-grmovne poteze za sanacijo vkopov in nasipov so opredeljene v vzorcih B1, B2, B3, B4, B5 in B6, za sanacijo obvodne vegetacije pa v vzorcih C1, C2, C3, C4 in C5. Sajenje sadik popenjavk se izvede z vzorcem E, sajenje sadik potaknjencev pa z vzorcem F.Več informacij

info@gradascica.si

Zasaditev z drevesno grmovnimi potezami posnema obstoječe krajinske vzorce zarasti ob vodotokih.
Zasaditev z drevesno grmovnimi potezami posnema obstoječe krajinske vzorce zarasti ob vodotokih.
Uporabljene rastline so lokalno značilne, primerne za obvodno zasaditev.
Uporabljene rastline so lokalno značilne, primerne za obvodno zasaditev.
Zasaditev popenjavk z namenom zakritja izpostavljenih višin visokovodnih zidov
Zasaditev popenjavk z namenom zakritja izpostavljenih višin visokovodnih zidov

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo