Na Etapi 2 izbrani izvajalci za pridobivanje pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij in projektantski nadzor pri gradnji

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« je Direkcija Republike Slovenije za vode, na podlagi zaključenega javnega naročila, izbrala izvajalce storitev pridobivanja pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij in projektantski nadzor pri gradnji. Izbran izvajalec je podjetje Geoportal, v skupnem nastopu s partnerji Hidrotehnik, Ljubljanski urbanistični zavod in Tempos.

Suhi zadrževalnik Razori – Etapa 2.

V postopku oddaje javnega naročila za storitve pridobivanja pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij (DGD, PZI, tehnične specifikacije, …) in projektantski nadzor pri gradnji za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« je bil izbran izvajalec Geoportal, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring, d.o.o., v skupnem nastopu s partnerji Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.o.o., Ljubljanski urbanistični zavod d.d. in Tempos, okoljsko gradbeništvo d.o.o.. 

Direkcija Republike Slovenije za vode je 21. decembra 2022 z izvajalcem sklenila pogodbo o izvedbi del v vrednosti 3.041.771,34 EUR z DDV. 

Suhi zadrževalnik Razori – območje ureditev.

Zaradi obširnosti projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice« in različnih stopenj pripravljenosti posameznih etap je, z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje varnosti, na JZ delu Ljubljane opredeljena delitev projekta na dve etapi, pri čemer je vsaka etapa zaključena celota. Etapa 2 bo obsegala izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z ureditvijo Gradaščice na območju zadrževalnika, ureditev Horjulke in Ostrožnika, prestavitev, zamenjavo in zaščito nekatere gospodarske javne infrastrukture ter ostale spremljajoče ureditve. 

Dela na Etapi 1, ki zajemajo ureditve Gradaščice in pritokov v Občini Dobrova-Polhov Gradec in v Mestni občini Ljubljana, so na nekaterih odsekih že zaključena, na ostalih pa v polnem teku.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«. Prispevek Evropske unije znaša 85%, lastna udeležba RS znaša 15%.

Več informacij

info@gradascica.si

Suhi zadrževalnik Razori – shema ureditev.

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo