Izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno Etapo 1A

S 15. septembrom 2022 je postalo pravnomočno še tretje delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Tako je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno Etapo 1A za gradnjo načrtovanih protipoplavnih ukrepov na področju Mestne občine Ljubljana.

Gradbena dela na Malem Grabnu se pospešeno izvajajo

Tretje delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A dopolnjuje dve že izdani delni gradbeni dovoljenji. Etapa 1A je razdeljena na 6 odsekov: A, B, C1 in C2 (Razbremenilnik 6A), D ter E (Kozarje). Za navedene odseke so se skupno pridobivala tri gradbena dovoljenja. Prvo delno gradbeno dovoljenje za odsek A je bilo pridobljeno junija 2021, drugo delno gradbeno dovoljenje za odseke B, C1, D in E junija 2022, tretje delno gradbeno dovoljenje za odsek C2 pa 15. septembra 2022. 

Skladno z izdajo gradbenih dovoljenj so se pričela izvajati tudi dela vzdolž celotne Etape 1A. Doslej izvedeni ukrepi so v času povečanih padavin in pretokov rek že pokazali izboljšanje poplavne varnosti. Pretočni profil od vtoka v Ljubljanico do Mokrške ulice je že povečan, gorvodno so brežine očiščene grmovja in dreves, odtočne zmogljivosti Malega Grabna so povečane. Zadnji poplavni val je v petek, 16. septembra, na vstopu v Ljubljano presegel pretoke 90 m3/s, ki jih še zmore stara struga Malega Grabna, a zaradi do sedaj že opravljenih ureditev, ni prišlo do poplavnih škod.

– – –

Na območju Malega Grabna in Gradaščice so v dolžini približno 7,5 km načrtovane obsežne ureditve, ki vključujejo izgradnjo protipoplavnih nasipov ter visokovodnih in obrežnih zidov ter pripadajočih ureditev v in ob strugi Malega Grabna, prav tako pa tudi širitev struge Malega Grabna. Na območju obrežnih zidov se bodo v skalno teraso ob dno vgradila ribja skrivališča, na konkavnih straneh bodo vložene skale in ustvarjeni tolmuni.

Ukrepi za protipoplavno zaščito na območju Mestne občine Ljubljana zajemajo ob ureditvi Malega Grabna še ureditve na območju Kozarij, na območju Gradaščice in na območju Horjulke (na območju MOL) ter postavitev razbremenilnika 6A s pripadajočimi ureditvami.

Dodatne informacije

Cilj Etape 1A je izvedba protipoplavnih ureditev na območju Mestne občine Ljubljana in obsega ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega Grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami od Kozarij do izliva v Ljubljanico, izgradnjo razbremenilnika 6a od vtoka iz struge Malega Grabna do izliva v Curnovec s pripadajočimi ureditvami, vse spremljajoče gradbene ter krajinsko-arhitekturne ureditve, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in okoljevarstvene ukrepe.

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1A, je Hidrotehnik d.o.o., v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o..

Pogodbena vrednost izgradnje Etape 1A znaša 21.215.628,88 evrov z DDV. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Ko bo projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v celoti zaključen, bo pred poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev; tako v občini Dobrova-Polhov Gradec kot tudi v celotnem jugozahodnem delu Mestne občine Ljubljana.

Več informacij

info@gradascica.si

Gradbena dela na odseku B1 – gorvodno od mostu na Barjanski cesti

Gradbena dela na odseku D1 – Dolgi most, gorvodno od železničarskega mostu

Gradbena dela na odseku B5 – dolvodno od Ošterije Pr’Noni

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo