Pripravljalna dela na odseku B Malega Grabna

S 1. julijem smo na območju Malega Grabna pričeli s pripravljalnimi deli na odseku B etape 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice.

Infografika: Izsek iz PZI za Etapo 1A.

V skladu s projektno dokumentacijo, pridobljenimi soglasji ter pravnomočnim drugim delnim gradbenim dovoljenjem za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu v Mestni občini Ljubljana med pripravljalna dela sodi tudi odstranitev drevesne in grmovne vegetacije na območju posega. Zaradi zagotovitve ustreznega pretočnega  profila se obstoječa struga namreč širi in poglabljajo bregovi – vse z namenom zaščititi lokalno prebivalstvi in njihovo premoženje pred poplavami. Pred pričetkom gradbenih del je potrebno predhodno odstraniti drevesno in grmovno vegetacijo. Delno je potreben posek tudi zaradi zagotovitve varnega in nemotenega dostopa do gradbišča in varnosti mimoidočih. Ohraniti je možno le vegetacijo, ki je izven območja izvedbe ukrepov. 

  

Med aktivnosti projekta pa ne sodijo zgolj ukrepi v strugi, temveč tudi ureditev gradbišč, manipulativnih površin, začasnih deponij, trajnih dostopov, spremljajoče prilagoditve, zaščita obstoječe prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. Prav tako so opredeljene rešitve in ukrepi celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varovanja zdravja ljudi ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec. Tako bodo nekje zaradi navedenih zahtev potrebni posegi v vegetacijo tudi izven struge Malega Grabna. 

V skladu s projektno dokumentacijo se bo po zaključku del brežine saniralo z zasaditvijo dreves in grmovnic, ki bodo posnemale obstoječe krajinske vzorce zarasti ob vodotokih. Zasaditev bo mestoma kompaktnejša, mestoma bolj členjena, z vmesnimi prekinitvami. Enako bo sanirana obvodna zarast, ki bo skladno z zahtevami po senčenju struge pasovno zasajena z grmovnicami na severni strani struge ter z drevesnogrmovno vegetacijo na južni strani struge. Na območjih mrtvih zatokov, se bo gručasto zasadilo pretežno grmovne sadike s posameznim drevjem. Izvedene bodo zasaditve za vizualno zakritje izpostavljenih višin nasipov ter  popenjavke na zunanjih straneh visokovodnih zidov. Izbira rastlin bo temeljila na lokalno značilnih drevesnih in grmovnih vrstah. 

Predviden je tudi razgiban stik med brežino in dnom struge zaradi ohranjanja dobrega stanja osnovnih značilnosti Malega grabna (morfologija, vegetacija).V skalne terase se bodo vgradila ribja skrivališča, predvsem na konkavnih straneh bodo vložene skale in ustvarjeni tolmuni. Predvidena so ribja skrivališča, oblikovana s piloti in skalami. 

Ohrani se obstoječe in dodatno izvede večje število pragov iz skal, ki ustvarjajo stopničasto gladino Malega grabna ob nizkih in srednjih vodah. Višinske razlike pragov bodo majhne, oblika razgibana, kar bo omogočalo enostavno prehodnost za ribe. Odseki za pragovi bodo relativno globoki (tudi do 1 m ob nizkih vodah). Na dolvodni strani pragov bodo nastale krajše brzice (pri širših pragovih) ali tolmuni v peščeno glinastih tleh.  Širitve in poglobitve bodo izvedene na način, da se ohranjanja volumen vode za pragovi in da se s tem ohranjanja temperature vode ob poletnih sušnih obdobjih. 

Po končanih delih bosta torej vodotok in njegova okolica iz vidika varstva narave in okolja v bistveno boljšem stanju, kot sta sedaj.

– – –

Na območju Malega Grabna in Gradaščice so v dolžini približno 7,5 km načrtovane obsežne ureditve, ki vključujejo izgradnjo protipoplavnih nasipov ter visokovodnih in obrežnih zidov ter pripadajočih ureditev v in ob strugi Malega Grabna, prav tako pa tudi širitev struge Malega Grabna. Na območju obrežnih zidov se bodo v skalno teraso ob dno vgradila ribja skrivališča, na konkavnih straneh bodo vložene skale in ustvarjeni tolmuni.

Ukrepi za protipoplavno zaščito na območju Mestne občine Ljubljana zajemajo ob ureditvi Malega Grabna še ureditve na območju Kozarij, na območju Gradaščice in na območju Horjulke (na območju MOL) ter postavitev razbremenilnika 6A s pripadajočimi ureditvami.

Dodatne informacije

Cilj Etape 1A je izvedba protipoplavnih ureditev na območju Mestne občine Ljubljana in obsega ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega Grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami od Kozarij do izliva v Ljubljanico, izgradnjo razbremenilnika 6a od vtoka iz struge Malega Grabna do izliva v Curnovec s pripadajočimi ureditvami, vse spremljajoče gradbene ter krajinsko-arhitekturne ureditve, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in okoljevarstvene ukrepe.

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1A, je Hidrotehnik d.o.o., v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o..

Pogodbena vrednost izgradnje Etape 1A znaša 21.215.628,88 evrov z DDV. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Ko bo projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v celoti zaključen, bo pred poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev; tako v občini Dobrova-Polhov Gradec kot tudi v celotnem jugozahodnem delu Mestne občine Ljubljana.

Več informacij

info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo