Ureditev in renaturacija brežin Malega Grabna

Za nemoteno izvedbo gradbenih del je potrebno predhodno odstraniti drevesno in grmovno vegetacijo, zaradi zagotovitve varnega in nemotenega dostopa do gradbišča in varnosti mimoidočih, zagotovitve boljše pretočnosti struge in odstranitve poškodovane vegetacije. Izven območja izvedbe ukrepov bo vegetacija ohranjena, po zaključku gradbenih del se bo skladno s krajinsko arhitekturo (načrti) brežine saniralo, ozelenilo in renaturiralo s čimer bo ponovno uravnovešen obstoječ obrežni oziroma obvodni ekosistem.

Sanirana brežina z značilno lokalno drevesno-grmovno zasaditvijo 

Na območju Malega Grabna in Gradaščice so v dolžini približno 7,5 km načrtovane obsežne ureditve, ki vključujejo izgradnjo protipoplavnih nasipov ter visokovodnih in obrežnih zidov ter pripadajočih ureditev v in ob strugi Malega Grabna, prav tako pa tudi širitev struge Malega Grabna. 

V skladu s projektno dokumentacijo se bo, po zaključku del, posege v brežine Malega Grabna saniralo z zasaditvijo dreves, trave in grmovnic, ki bodo posnemale obstoječe krajinske vzorce zarasti ob vodotokih. Na neposeljenem območju struge Malega Grabna bodo ohranjene poplavne ravnice, izvedena bo celovita renaturacija Malega Grabna: 

  • razširitev struge z oblikovanjem prodišč,
  • ureditev zatokov za izboljšanje biotske raznovrstnosti,
  • ureditev ribjih skrivališč in ureditev tolmunov za razgibanost dna struge,
  • sanacija obvodne vegetacije s sklenjeno drevesno grmovno zasaditvijo, ki bo, skladno z zahtevami po senčenju struge, pasovno zasajena z grmovnicami na severni strani struge ter z drevesno-grmovno vegetacijo na južni strani struge, kar predstavlja potencial za vzpostavitev habitata za ptice in druge vodne živali,
  • izvedba zasaditve za vizualno zakritje izpostavljenih višin nasipov ter popenjavke na zunanjih straneh visokovodnih zidov; za nove zasaditve bodo izbrane lokalno značilne rastline, primerne za obvodne zasaditve, in tiste vrste, ki že ustvarjajo pomembno identiteto tega območja.

Po končanih delih bosta vodotok in njegova okolica iz vidika varstva narave in okolja v bistveno boljšem stanju, kot sta sedaj med gradnjo. 

– – –

Namen izgradnje protipoplavnih ukrepov v okviru projekta Gradaščica je zagotovitev celovite ureditve porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno izboljšanje poplavne varnosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Dolenje vasi, Šujice in Polhovega Gradca.

Ukrepi za protipoplavno zaščito na območju Mestne občine Ljubljana zajemajo ob ureditvi Malega Grabna še ureditve na območju Kozarij, na območju Gradaščice in na območju Horjulke (na območju MOL) ter postavitev razbremenilnika 6A s pripadajočimi ureditvami.

Ko bo projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v celoti zaključen, bo pred poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev; tako v občini Dobrova-Polhov Gradec kot tudi v celotnem jugozahodnem delu Mestne občine Ljubljana.

Pogodbena vrednost izgradnje Etape 1A znaša 21.215.628,88 evrov z DDV. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (od tega 85% sredstev iz Kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Več informacij

info@gradascica.si

Ob sanaciji izkopa se izvede zatravitev, v primernem času sledi saditev dreves in grmovnic.

Kjer je mogoče, se ohrani večja obvodna vegetacija, odstrani pa tujerodne vrste in odmrla drevesa.

V celoti sanirana brežina z značilno lokalno drevesno-grmovno zasaditvijo.

Deli:

Več novic:

Pričetek ekološke sanacije nekdanje gramoznice v Gameljnah

Izboljšanje ekološkega stanja tal z rekultivacijo in okoljska sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča nekdanje gramoznice Gameljne bo izvedena z nasipavanjem zemljišč z zemeljskimi izkopi nastalimi pri ureditvi Malega Grabna in vzpostavitvijo

Ogledi nepremičnin za cenitev vrednosti

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« bodo med 13. in 20. aprilom 2023 pooblaščeni cenilci na terenu opravljali identifikacijo predmetnih zemljišč v naravi in njihovih značilnosti

Napredovanje gradbenih del na Etapi 1B

Gradbena dela na etapi 1B so najbolj intenzivna v Polhovem Gradcu, v okolici čistilne naprave in poslovnih objektov bivše tovarne Hoja. Ob Božni in Mali vodi se ureja in utrjuje

Pošljite nam sporočilo