Izvedeni protipoplavni ukrepi v Dolenji vasi

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B po izdaji gradbenega dovoljenja pričenja s pripravljalnimi deli ter v roku 10 dni z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu v skupni dolžini 1.340 metrov. Predviden pričetek z deli je na gorvodnem odseku 1, dela pa se bodo nadaljevala dolvodno.

Foto: Protipoplavne ureditve v Dolenji vasi (foto: arhiv DRSV in izvajalca).

Za zagotovitev poplavne varnosti vzhodnega dela Dolenje vasi je, pod premostitvijo preko Prošce, ob njenem desnem bregu, izvajalec dogradil protipoplavni nasip; delno tudi na mestu obstoječega z razširitvijo krone nasipa in ustreznim odmikom od lokalne ceste. Na začetnem delu, med zaključkom pri mostu in obstoječim nasipom, je izvajalec, kot podaljšanje obstoječega, zgradil nov nasip v dolžini 48 metrov, ki poteka bo neposredno ob levi brežini Prošce, nato pa se usmeril proti obstoječemu nasipu. V dograjenem nasipu je izvajalec izvedel dva izpusta, varovana s težnostnima protipovratnima zaklopkama, ki omogočata neoviran odtok meteornih vod južno od nasipa. Odvodni jarek je prestavljen proti strugi Gradaščice. Zaradi zagotovitve ustreznega prehoda obstoječe poti je na jarku zgrajen cevni prepust ter izvedeno nadvišanje 41 metrov poljske poti. Celotna ureditev v Dolenji vasi je izvedena v dolžini 248 metrov.

Dodatne informacije

Cilj Etape 1B, katere gradnjo pričenjamo v Dolenji vasi, je izvedba protipoplavnih ureditev na območju občine Dobrova-Polhov Gradec in obsega ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu, ureditve v Dolenji vasi ter ureditve Gradaščice v Šujici.

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1B, je INKAING d.o.o. v skupnem nastopu z ADRIAING d.o.o. 

Pogodbena vrednost izgradnje Etape 1B znaša 2.926.558,96 evrov z DDV. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Ko bo projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v celoti zaključen, bo pred poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev; tako v občini Dobrova-Polhov Gradec kot tudi v celotnem jugozahodnem delu Ljubljane.

Več informacij

info@gradascica.siDeli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo