Pričetek gradbenih del na Malem Grabnu v Ljubljani

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A je po izdaji prvega delnega gradbenega dovoljenja pričel s pripravljalnimi deli ter v z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu ob izlivu v Ljubljanico.

Infografika: Protipoplavne ureditve na Etapi 1A v Mestni občini Ljubljana.

Skladno s pripravljeno projektno dokumentacijo je na Etapi 1A je pridobljeno prvo gradbeno dovoljenje, čaka se na izdajo drugega delnega gradbenega dovoljenja. Gradnja se je pričela na izlivnem delu Malega Grabna v Ljubljanici od Opekarske ceste do izliva in se bo pomikala gorvodno po Malem Grabnu. Predviden začetek del na odseku drugega delnega gradbenega dovoljenja je v juliju 2023. Izvedba del na območju Kozarij se načrtuje v letu 2023. Izbran izvajalec gradnje je Hidrotehnik d.o.o., v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o..

Etapa 1A zajema izvedbo načrtovanih protipoplavnih ureditev na območju Mestne občine Ljubljana in bo obsegala ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega Grabna, izgradnjo razbremenilnika 6a, vse spremljajoče in krajinsko-arhitekturne ureditve ter okoljevarstvene ukrepe. Pogodbena vrednost projekta znaša 21.215.628,88 evrov z DDV, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Na območju Malega Grabna in Gradaščice se v dolžini približno 7,5 km izvede obsežne ureditve, ki vključujejo izvedbo protipoplavnih nasipov ter visokovodnih in obrežnih zidov ter pripadajočih ureditev v in ob strugi Malega Grabna in širitev struge Malega Grabna. Na območju obrežnih zidov se bodo v skalno teraso ob dno vgradila ribja skrivališča. Predvsem na konkavnih straneh bodo vložene skale in ustvarjeni tolmuni.

V dolžini 1.600 metrov se po trasi obcestnega jarka ob južni ljubljanski obvoznici zgradi razbremenilnik 6a, ki se bo na območju bencinskega servisa Barje odmaknil od obvoznice in se izlil v Curnovec.

Na območju Kozarij, severno od Ceste Dolomitskega odreda (Žuleva vas), se zgradita nizek visokovodni zid in nasip. Višinsko je zgornji rob ureditve določen s funkcionalnostjo in potekom regionalne ceste Ljubljana-Dobrova. Vzporedno z izvedbo protipoplavnih ukrepov bo zagotovljen odtok notranjih in meteornih vod. Za zaustavitev poplavnega toka proti Kosovem polju se zgradi prečni nasip na območju Poti čez gmajno. Nasip bo potekal prečno na poplavni tok in ga preusmerjal proti prepustu pod Cesto Dolomitskega odreda in nazaj v strugo Horjulke.

Del projekta so tudi spremljajoče prilagoditve in zaščita obstoječe prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. Opredeljene so rešitve in ukrepi celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varovanja zdravja ljudi ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta.

Celotna ureditev v Mestni občini Ljubljana bo izvedena v dolžini več kot 10 kilometrov. Dela bodo potekala po odsekih in bodo predvidoma končana do konca leta 2023; s tem bodo zaključene vse ureditve na Etapi 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. V sklopu Etape 1B so bile izvedene ureditve na območju Dolenje vasi in Šujice. Dela pa se bodo predvidoma junija 2022 pričela tudi v Polhovem Gradcu.

Dodatne informacije

Cilj Etape 1A, katere gradnjo pričenjamo, je izvedba protipoplavnih ureditev na območju Mestne občine Ljubljana in obsega ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega Grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami od Kozarij do izliva v Ljubljanico, izgradnjo razbremenilnika 6a od vtoka iz struge Malega Grabna do izliva v Curnovec s pripadajočimi ureditvami, vse spremljajoče gradbene ter krajinsko-arhitekturne ureditve, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in okoljevarstvene ukrepe.

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1A, je Hidrotehnik d.o.o., v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o..

Pogodbena vrednost izgradnje Etape 1A znaša 21.215.628,88 evrov z DDV. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Ko bo projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v celoti zaključen, bo pred poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev; tako v občini Dobrova-Polhov Gradec kot tudi v celotnem jugozahodnem delu Mestne občin Ljubljana.

Več informacij

info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo