Napredovanje gradbenih del v Polhovem Gradcu

V sklopu Etape 1B protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih ob strugi Božne v Polhovem Gradcu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela.

Dela ob strugi Božne na začetku Odseka 2.

Največ gradbenih del trenutno poteka na Odseku 1 pri dvorcu ob lokalni cesti proti Pristavi. Tam se je že prestavila krivina Božne, vgradili so se odbijači s podaljšanimi rebri, izvedeno je tudi humusiranje brežine. V prihodnje bo opravljena še zatravitev in zasaditev z obrežno vegetacijo, ki bo sčasoma prevzela funkcijo protierozijske zaščite. Leva brežina na tem odseku bo oblikovana kot prodnata brežina. 

Dela so stekla tudi na Odseku 5, gorvodno od sotočja Male vode in Božne, kjer se trenutno čisti brežine, poglablja strugo in urejuje visokovodni nasip. Kjer je možno, se bo povečal tudi pretočni prerez struge. V zaključni fazi bo urejena še obnova obrežne zarasti.

Na Odseku 2 je predvidena poglobitev struge z namenom znižanja gladine poplavnih vod.

 

Več informacij

info@gradascica.siDokončana dela na krivini Odseka 1 ob dvorcu z vgrajenimi odbijači s podaljšanimi rebri, brežina je humusirana, opravljena bo še zatravitev in zasaditev z obrežno vegetacijo.

Očiščena brežina in delno odstranjena vegetacija na Odseku 5.

Deli:

Več novic:

Pričetek ekološke sanacije nekdanje gramoznice v Gameljnah

Izboljšanje ekološkega stanja tal z rekultivacijo in okoljska sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča nekdanje gramoznice Gameljne bo izvedena z nasipavanjem zemljišč z zemeljskimi izkopi nastalimi pri ureditvi Malega Grabna in vzpostavitvijo

Ogledi nepremičnin za cenitev vrednosti

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« bodo med 13. in 20. aprilom 2023 pooblaščeni cenilci na terenu opravljali identifikacijo predmetnih zemljišč v naravi in njihovih značilnosti

Napredovanje gradbenih del na Etapi 1B

Gradbena dela na etapi 1B so najbolj intenzivna v Polhovem Gradcu, v okolici čistilne naprave in poslovnih objektov bivše tovarne Hoja. Ob Božni in Mali vodi se ureja in utrjuje

Pošljite nam sporočilo