Napredovanje gradbenih del v Polhovem Gradcu

V sklopu Etape 1B protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih ob strugi Božne v Polhovem Gradcu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela.

Dela ob strugi Božne na začetku Odseka 2.

Največ gradbenih del trenutno poteka na Odseku 1 pri dvorcu ob lokalni cesti proti Pristavi. Tam se je že prestavila krivina Božne, vgradili so se odbijači s podaljšanimi rebri, izvedeno je tudi humusiranje brežine. V prihodnje bo opravljena še zatravitev in zasaditev z obrežno vegetacijo, ki bo sčasoma prevzela funkcijo protierozijske zaščite. Leva brežina na tem odseku bo oblikovana kot prodnata brežina. 

Dela so stekla tudi na Odseku 5, gorvodno od sotočja Male vode in Božne, kjer se trenutno čisti brežine, poglablja strugo in urejuje visokovodni nasip. Kjer je možno, se bo povečal tudi pretočni prerez struge. V zaključni fazi bo urejena še obnova obrežne zarasti.

Na Odseku 2 je predvidena poglobitev struge z namenom znižanja gladine poplavnih vod.

 

Več informacij

info@gradascica.siDokončana dela na krivini Odseka 1 ob dvorcu z vgrajenimi odbijači s podaljšanimi rebri, brežina je humusirana, opravljena bo še zatravitev in zasaditev z obrežno vegetacijo.

Očiščena brežina in delno odstranjena vegetacija na Odseku 5.

Deli:

Več novic:

Preusmeritev struge Božne v Polhovem Gradcu

V sklopu protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, se v Polhovem Gradcu, skladno

Ureditev in renaturacija brežin Malega Grabna

Za nemoteno izvedbo gradbenih del je potrebno predhodno odstraniti drevesno in grmovno vegetacijo, zaradi zagotovitve varnega in nemotenega dostopa do gradbišča in varnosti mimoidočih, zagotovitve boljše pretočnosti struge in odstranitve

Pošljite nam sporočilo