Pravnomočno drugo delno gradbeno dovoljenje za gradnjo ukrepov na Malem Grabnu

Z včerajšnjim dnem je drugo delno gradbeno dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu v Mestni občini Ljubljana postalo pravnomočno. Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A bo s pripravljalnimi deli pričel v nekaj dneh, gradnja se bo postopoma premikala gorvodno proti Kozarjem.
Infografika: Območje protipoplavnih ureditev na Etapi 1A v Mestni občini Ljubljana.

Etapa 1A je razdeljena na 6 odsekov: A, B, C1 in C2 (Razbremenilnik 6A), D ter E (Kozarje). Za navedene odseke se pridobivajo skupno 3 gradbena dovoljenja. Prvo delno gradbeno dovoljenje za odsek A je bilo pridobljeno 18.6.2021, dela se izvajajo in so v zaključni fazi

drugo delno gradbeno dovoljenje za odseke B, C1, D in E je bilo izdano 25.2.2022, pravnomočno je postalo 18.6.2022, z gradbenimi deli se prične v juliju 2022. Za odsek C2 je v teku postopek pridobitve tretjega gradbenega dovoljenja.

Na območju Malega Grabna in Gradaščice se v dolžini približno 7,5 km izvede obsežne ureditve, ki vključujejo izvedbo protipoplavnih nasipov ter visokovodnih in obrežnih zidov ter pripadajočih ureditev v in ob strugi Malega Grabna in širitev struge Malega Grabna. Na območju obrežnih zidov se bodo v skalno teraso ob dno vgradila ribja skrivališča, na konkavnih straneh bodo vložene skale in ustvarjeni tolmuni.

Na območju Kozarij, severno od Ceste Dolomitskega odreda (Žuleva vas), se zgradita nizek visokovodni zid in nasip. Višinsko je zgornji rob ureditve določen s funkcionalnostjo in potekom regionalne ceste Ljubljana – Dobrova. Vzporedno z izvedbo protipoplavnih ukrepov bo zagotovljen odtok notranjih in meteornih vod. Za zaustavitev poplavnega toka proti Kosovem polju se zgradi prečni nasip na območju Poti čez gmajno. Nasip bo potekal prečno na poplavni tok in ga preusmerjal proti prepustu pod Cesto Dolomitskega odreda in nazaj v strugo Horjulke. 

Del projekta so tudi spremljajoče prilagoditve in zaščita obstoječe prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. Opredeljene so rešitve in ukrepi celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varovanja zdravja ljudi ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta.

Dela bodo potekala po odsekih in bodo predvidoma končana do konca leta 2023; s tem bodo zaključene vse ureditve na Etapi 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice.

Dodatne informacije

Cilj Etape 1A je izvedba protipoplavnih ureditev na območju Mestne občine Ljubljana in obsega ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega Grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami od Kozarij do izliva v Ljubljanico, izgradnjo razbremenilnika 6a od vtoka iz struge Malega Grabna do izliva v Curnovec s pripadajočimi ureditvami, vse spremljajoče gradbene ter krajinsko-arhitekturne ureditve, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in okoljevarstvene ukrepe.

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1A, je Hidrotehnik d.o.o., v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o..

Pogodbena vrednost izgradnje Etape 1A znaša 21.215.628,88 evrov z DDV. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Ko bo projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v celoti zaključen, bo pred poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev; tako v občini Dobrova-Polhov Gradec kot tudi v celotnem jugozahodnem delu Mestne občine Ljubljana.

Več informacij

info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo