Pričetek pripravljalnih in gradbenih del v Polhovem Gradcu

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B po izdaji gradbenega dovoljenja pričenja s pripravljalnimi deli ter v roku 10 dni z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu v skupni dolžini 1.340 metrov. Predviden pričetek z deli je na gorvodnem odseku 1, dela pa se bodo nadaljevala dolvodno.
Infografika: Protipoplavne ureditve na Etapi 1B v Občini Dobrova-Polhov Gradec.

Na območju Polhovega Gradca bo izvajalec izvedel načrtovane ureditve na Božni in Mali
vodi v Polhovem Gradcu v skladu s prejetim gradbenim dovoljenjem. Poglobljena bo struga
Božne, zgrajen nov in nadvišan obstoječ protipoplavni nasip, nadvišan bo protipoplavni zid
ob stanovanjskih objektih, znižan prelivni prag pregrade, ter izvedeni usmerjevalni talni
pragovi in druga potrebna vzdrževalna dela v strugi Božne. V osrednjem delu Polhovega
Gradca bo opravljena sanacija zidov na obeh straneh struge s poenotenjem videza z betonsko oblogo, ki ima enostransko vgrajene kamnite plošče. Obstoječi most bo ohranjen,
struga pod njim pa bo poglobljena. Za ureditev ob Mali vodi bodo nadvišani obstoječi zidovi
in s tem zaščiteno območje Žage na desnem bregu, tik nad sotočjem z Božno. Tudi betonski
zid nad in pod mostom bo nadvišan in zaključen z oblogo iz kamna. V nadaljevanju bo ob
desnem bregu Male vode zgrajen še visokovodni nasip oziroma obrežni zid.

Celotna ureditev v Polhovem Gradcu bo izvedena v dolžini 1.340 metrov. Dela bodo potekala
po odsekih in bodo predvidoma končana do konca leta 2023; s tem bodo zaključene vse
ureditve na Etapi 1B projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice.

Dodatne informacije

Cilj Etape 1B, katere gradnjo smo pričeli v Dolenji vasi, nadaljevali v Šujici in jo bomo
zaključili v Polhovem Gradcu, predvidoma v juliju 2023, je izvedba protipoplavnih ureditev na
območju občine Dobrova-Polhov Gradec in obsega ureditve na Božni in Mali vodi v
Polhovem Gradcu, ureditve v Dolenji vasi ter ureditve Gradaščice v Šujici. Ureditve v Dolenji
vasi in Šujici so zaključene.

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu
»Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1B, je INKAING d.o.o. v skupnem
nastopu z ADRIAING d.o.o.

Pogodbena vrednost izgradnje Etape 1B znaša 2.926.558,96 evrov z DDV. Projekt
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85%
sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Ko bo projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v celoti zaključen, bo pred
poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev; tako v občini Dobrova-Polhov Gradec
kot tudi v celotnem jugozahodnem delu Ljubljane.

Več informacij
info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo