Na območju Dobrove, Razorov in Spodnjih Razorov potekajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ureditev

V okviru aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ureditev na območju Dobrove, Razorov in Spodnjih Razorov se izvajajo geodetske odmere zemljišč oz. parcelacije ter cenitve zemljišč. Predvidene protipoplavne ureditve obsegajo izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z ureditvijo Gradaščice na območju zadrževalnika, ureditev Horjulke in Ostrožnika ter prestavitev, zamenjavo in zaščito nekatere gospodarske javne infrastrukture. […]

Pričetek ekološke sanacije nekdanje gramoznice v Gameljnah

Izboljšanje ekološkega stanja tal z rekultivacijo in okoljska sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča nekdanje gramoznice Gameljne bo izvedena z nasipavanjem zemljišč z zemeljskimi izkopi nastalimi pri ureditvi Malega Grabna in vzpostavitvijo ponovne rodovitnosti tal z nanosom humusa in zatravitvijo. S tem bodo kmetijska zemljišča urejena in pripravljena za izkoriščanje v kmetijske namene, omogočena bo tudi sodobna […]

Ogledi nepremičnin za cenitev vrednosti

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« bodo med 13. in 20. aprilom 2023 pooblaščeni cenilci na terenu opravljali identifikacijo predmetnih zemljišč v naravi in njihovih značilnosti ter izdelali fotodokumentacijo posameznega območja. To bo sestavni del cenitvenih poročil, na podlagi katerih bodo lastniki dobili ponudbe za odkup. Suhi zadrževalnik Razori (Etapa 2) […]

Napredovanje gradbenih del na Etapi 1B

Gradbena dela na etapi 1B so najbolj intenzivna v Polhovem Gradcu, v okolici čistilne naprave in poslovnih objektov bivše tovarne Hoja. Ob Božni in Mali vodi se ureja in utrjuje brežine, gradi in nadgrajuje visokovodne nasipe in obnavlja obrežna zavarovanja in zarast. Utrjene brežine Božne (pogled gorvodno). Na Etapi 1B se v sklopu protipoplavnih ureditev […]

Gradbena dela na Etapi 1A uspešno napredujejo

Gradbena dela na etapi 1A se po januarskih visokih vodah nadaljujejo, najbolj intenzivno na odsekih C1, D1, B3 in B2. Na odseku A in B4 so gradbena dela zaključena, z izjemo razširitve na odseku B4 in dokončanja zatravitve in hortikulturnih ureditev. Gradnja visokovodnega zidu. Po januarskih visokih vodah, ki so povzročile rahel zastoj v izvajanju […]

V Polhovem Gradcu končana dela na prvem odseku Etape 1B

V novembru 2022 se je končala večina gradbenih del na odseku 1 Etape 1B, na Božni v Polhovem Gradcu. Zgrajen je bil visokovodni nasip, prestavljena in dodatno utrjena je bila krivina Božne, dno se je poglobilo in stabiliziralo. Z zavarovanjem brežin je poskrbljeno za možnost tvorbe tolmunov in skrivališč za ribe, razgibani skalni pragovi dodatno […]

Na Etapi 2 izbrani izvajalci za pridobivanje pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij in projektantski nadzor pri gradnji

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« je Direkcija Republike Slovenije za vode, na podlagi zaključenega javnega naročila, izbrala izvajalce storitev pridobivanja pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij in projektantski nadzor pri gradnji. Izbran izvajalec je podjetje Geoportal, v skupnem nastopu s partnerji Hidrotehnik, Ljubljanski urbanistični zavod in Tempos. Suhi zadrževalnik Razori – […]

Hortikulturna zasaditev ob Malem Grabnu – Odsek A, Etapa 1A

Konec novembra je bila na prvem odseku Etape 1A, ob Malem Grabnu, od iztoka v Ljubljanico do mostu na Opekarski cesti, izvedena hortikulturna ureditev brežin. Zasaditev drevesno-grmovnih sadik je potekalo ob za to najprimernejšem času, ob upoštevanju prejšnjega stanja, načrtovanih oblikovalskih smernic in obstoječih krajinskih vzorcev. Hortikulturna zasaditev ob Malem Grabnu – Odsek A, Etapa […]

Napredovanje gradbenih del na Etapi 1A v Mestni občini Ljubljana

V sklopu Etape 1A protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih na Viču ob Malem Grabnu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela, na nekaterih odsekih so že končana ali v zaključni fazi. Na Odseku B4 so dela v zaključni fazi, terase ob zaščitenih koreninskih sistemih dreves čakajo na hortikulturno zasaditev. Na Odseku A (od iztoka v […]

Napredovanje gradbenih del v Polhovem Gradcu

V sklopu Etape 1B protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih ob strugi Božne v Polhovem Gradcu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela. Dela ob strugi Božne na začetku Odseka 2. Največ gradbenih del trenutno poteka na Odseku 1 pri dvorcu ob lokalni cesti proti Pristavi. Tam se je že prestavila krivina Božne, vgradili so se […]