Hortikulturna zasaditev ob Malem Grabnu – Odsek A, Etapa 1A

Konec novembra je bila na prvem odseku Etape 1A, ob Malem Grabnu, od iztoka v Ljubljanico do mostu na Opekarski cesti, izvedena hortikulturna ureditev brežin. Zasaditev drevesno-grmovnih sadik je potekalo ob za to najprimernejšem času, ob upoštevanju prejšnjega stanja, načrtovanih oblikovalskih smernic in obstoječih krajinskih vzorcev. Hortikulturna zasaditev ob Malem Grabnu – Odsek A, Etapa […]

Napredovanje gradbenih del na Etapi 1A v Mestni občini Ljubljana

V sklopu Etape 1A protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih na Viču ob Malem Grabnu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela, na nekaterih odsekih so že končana ali v zaključni fazi. Na Odseku B4 so dela v zaključni fazi, terase ob zaščitenih koreninskih sistemih dreves čakajo na hortikulturno zasaditev. Na Odseku A (od iztoka v […]

Napredovanje gradbenih del v Polhovem Gradcu

V sklopu Etape 1B protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih ob strugi Božne v Polhovem Gradcu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela. Dela ob strugi Božne na začetku Odseka 2. Največ gradbenih del trenutno poteka na Odseku 1 pri dvorcu ob lokalni cesti proti Pristavi. Tam se je že prestavila krivina Božne, vgradili so se […]

Preusmeritev struge Božne v Polhovem Gradcu

V sklopu protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, se v Polhovem Gradcu, skladno s predvideno projektno dokumentacijo, izvaja preusmeritev struge Božne. Potek gradbenih del na Etapi 1B, Odseku 1 Obravnavano območje je poplavno ogroženo, nazadnje sta ga sta […]

Uspešen prvi test protipoplavnih ukrepov na Malem Grabnu

Nedavno septembrsko močno deževje in narasle vode v porečju Gradaščice so pomenile prvi resni test za že izvedene protipoplavne ukrepe na Malem Grabnu v Ljubljani. Poplavljanju, ki je običajno sledilo tako visokim vodam, smo se zaradi že izvedenih protipoplavnih ukrepov izognili in s tem dokazali njihovo učinkovitost. Narasle vode Malega Grabna na odseku A, kjer […]

Ureditev in renaturacija brežin Malega Grabna

Za nemoteno izvedbo gradbenih del je potrebno predhodno odstraniti drevesno in grmovno vegetacijo, zaradi zagotovitve varnega in nemotenega dostopa do gradbišča in varnosti mimoidočih, zagotovitve boljše pretočnosti struge in odstranitve poškodovane vegetacije. Izven območja izvedbe ukrepov bo vegetacija ohranjena, po zaključku gradbenih del se bo skladno s krajinsko arhitekturo (načrti) brežine saniralo, ozelenilo in renaturiralo […]

Izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno Etapo 1A

S 15. septembrom 2022 je postalo pravnomočno še tretje delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Tako je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno Etapo 1A za gradnjo načrtovanih protipoplavnih ukrepov na področju Mestne občine Ljubljana. Gradbena dela na Malem Grabnu se pospešeno izvajajo Tretje delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A […]

Pripravljalna dela na odseku B Malega Grabna

S 1. julijem smo na območju Malega Grabna pričeli s pripravljalnimi deli na odseku B etape 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Infografika: Izsek iz PZI za Etapo 1A. V skladu s projektno dokumentacijo, pridobljenimi soglasji ter pravnomočnim drugim delnim gradbenim dovoljenjem za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu v Mestni občini Ljubljana […]

Pravnomočno drugo delno gradbeno dovoljenje za gradnjo ukrepov na Malem Grabnu

Z včerajšnjim dnem je drugo delno gradbeno dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu v Mestni občini Ljubljana postalo pravnomočno. Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A bo s pripravljalnimi deli pričel v nekaj dneh, gradnja se bo postopoma premikala gorvodno proti Kozarjem. Infografika: Območje protipoplavnih ureditev na Etapi 1A v Mestni občini […]

Pričetek pripravljalnih in gradbenih del v Polhovem Gradcu

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B po izdaji gradbenega dovoljenja pričenja s pripravljalnimi deli ter v roku 10 dni z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu v skupni dolžini 1.340 metrov. Predviden pričetek z deli je na gorvodnem odseku 1, dela pa se bodo nadaljevala dolvodno. Infografika: Protipoplavne […]