Dela na Mali vodi v Polhovem Gradcu zaključena

Na Mali vodi v Polhovem Gradcu so vodnogospodarske ureditve, ki so se izvajale skladno s projektno dokumentacijo, praktično zaključene. Nad mostom se je nadvišal zid in obložil s ploščami iz betona, ki imajo vtisnjeno oblogo iz kamna, obstoječi preliv se je ohranil in obnovil. Nadvišan in obložen zid nad mostom z obnovljenim prelivom. Pod mostom […]

Vodna zapornica znotraj območja kulturne dediščine Pristava pri Polhovem Gradcu – Domačija Pristava 19

Avgustovske poplave so na gradbišču Etape 1B v Pristavi pri Polhovem Gradcu podrle oz. odnesle dotrajane vodne zapornice ob stari žagi. Stare lesene zapornice, sicer del kulturne dediščine, so bile prepoznane kot nevaren objekt katerega obnova je zelo težko izvedljiva in kot take načrtovane za odstranitev, seveda ob izpolnjevanju kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne […]

Poplavni ukrepi na območju Gradašice so občutno zmanjšali posledice poplav

Po tem, ko so Slovenijo v preteklem tednu prizadele najhujše poplave v zgodovini države, je opaziti, da so zgrajeni in tudi delno zgrajeni protipoplavni ukrepi na območju Gradaščice, v okviru Etape 1A, v Malem Grabnu, zdržali in zadržali vodo ter pred poplavami zaščitili ljudi in objekte.  Že zgrajeni poplavni ukrepi na Malem Grabnu so zadržali […]

V Dobrovi ob sredah odprta vrata projektna pisarna Direkcije Republike Slovenije za vode

V okviru pripravljalnih aktivnosti za izvedbo zadnje etape projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, ki predvideva izgradnjo suhega zadrževalnika Razori ter ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika, potekajo tudi parcelacije in odkupi zemljišč. V času med 21. junijem in 27. septembrom bo v prostorih Občine Dobrova – Polhov Gradec vsako sredo med 14. in 16. uro odprta […]

Na območju Dobrove, Razorov in Spodnjih Razorov potekajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ureditev

V okviru aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ureditev na območju Dobrove, Razorov in Spodnjih Razorov se izvajajo geodetske odmere zemljišč oz. parcelacije ter cenitve zemljišč. Predvidene protipoplavne ureditve obsegajo izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z ureditvijo Gradaščice na območju zadrževalnika, ureditev Horjulke in Ostrožnika ter prestavitev, zamenjavo in zaščito nekatere gospodarske javne infrastrukture. […]

Pričetek ekološke sanacije nekdanje gramoznice v Gameljnah

Izboljšanje ekološkega stanja tal z rekultivacijo in okoljska sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča nekdanje gramoznice Gameljne bo izvedena z nasipavanjem zemljišč z zemeljskimi izkopi nastalimi pri ureditvi Malega Grabna in vzpostavitvijo ponovne rodovitnosti tal z nanosom humusa in zatravitvijo. S tem bodo kmetijska zemljišča urejena in pripravljena za izkoriščanje v kmetijske namene, omogočena bo tudi sodobna […]

Ogledi nepremičnin za cenitev vrednosti

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« bodo med 13. in 20. aprilom 2023 pooblaščeni cenilci na terenu opravljali identifikacijo predmetnih zemljišč v naravi in njihovih značilnosti ter izdelali fotodokumentacijo posameznega območja. To bo sestavni del cenitvenih poročil, na podlagi katerih bodo lastniki dobili ponudbe za odkup. Suhi zadrževalnik Razori (Etapa 2) […]

Napredovanje gradbenih del na Etapi 1B

Gradbena dela na etapi 1B so najbolj intenzivna v Polhovem Gradcu, v okolici čistilne naprave in poslovnih objektov bivše tovarne Hoja. Ob Božni in Mali vodi se ureja in utrjuje brežine, gradi in nadgrajuje visokovodne nasipe in obnavlja obrežna zavarovanja in zarast. Utrjene brežine Božne (pogled gorvodno). Na Etapi 1B se v sklopu protipoplavnih ureditev […]

Gradbena dela na Etapi 1A uspešno napredujejo

Gradbena dela na etapi 1A se po januarskih visokih vodah nadaljujejo, najbolj intenzivno na odsekih C1, D1, B3 in B2. Na odseku A in B4 so gradbena dela zaključena, z izjemo razširitve na odseku B4 in dokončanja zatravitve in hortikulturnih ureditev. Gradnja visokovodnega zidu. Po januarskih visokih vodah, ki so povzročile rahel zastoj v izvajanju […]

V Polhovem Gradcu končana dela na prvem odseku Etape 1B

V novembru 2022 se je končala večina gradbenih del na odseku 1 Etape 1B, na Božni v Polhovem Gradcu. Zgrajen je bil visokovodni nasip, prestavljena in dodatno utrjena je bila krivina Božne, dno se je poglobilo in stabiliziralo. Z zavarovanjem brežin je poskrbljeno za možnost tvorbe tolmunov in skrivališč za ribe, razgibani skalni pragovi dodatno […]